මැතිවරණ කොමිසමෙන් නිවේදනයක්

ඡන්ද හිමියෙකුට 2020 ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බැලීම www.elctions.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස පරීක්ෂා කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම් සභාව නිවේදනය කරයි.

යම් තැනැත්තෙකුගේ නම එම ලේඛනයේ ලියාපදිංචි වීමට නිර්දේශ වී නොමැති නම් අදාළ තැනැත්තාගේ නම අදාළ ග්‍රාම නිළධාරීයා මගින් හෝ දුරකතන අංක වලට විමසීමෙන් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට ජනවාරි 19 ට පෙර සිදුකළ යුතු බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

වැඩි විස්තර – 0112 – 860031, 0112 – 860032, 0112 – 860034

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.