යුද හමුදාවෙන් කෘෂි හමුදාවක්

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් කෘෂිකාර්මික සහ පශු සම්පත් බළකායක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

යුද හමුදා කෘෂිකර්ම සහ පශු සම්පත් බලකායේ සමාරම්භක උත්සවය අද (07) පෙරවරුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර යුද හමුදා මූලස්ථානයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.