කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ කාර්යාලය වැසේ

කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ පිහිටා ඇති තැපැල් කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට බලධාරීන් ක්‍රියාකර තිබේ.

එම ආයතනය හා සම්බන්ධ තැපැල් කාර්යාලයේ සේවය කරන නිලධාරියෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බව හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.