පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනි පුහුණුවට අයදුම්පත් කැඳවයි

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනි තනතුරට අදාළ පාඨමාලාවේ පුහුණුව සදහා බඳවාගැනීම සඳහා විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

2015 – 2016 හෝ 2017 යන වර්ෂවල අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් සමත් සිසුවියන්ට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක.

ලබන මස පළමු වනදා දක්වා අයදුම්පත් භාරගැනෙන අතර ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු www.health.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.