Tue. Jan 28th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබා දීමේ අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ පළමුව ජාතික පාසල්වල නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීමට පමණයි: ජනපති

උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබා දීමේ වැඩසටහනට අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ පළමුව ජාතික පාසල්වල නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීමට පමණක් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

දීප ව්‍යාප්තව පාසල් සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබා දීම සඳහා රුපියල් බිලියන පහ මාරක මුදලක් වෙන් කර තිබිණි.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව අවධාරණය කර තිබේ.

විශේෂයෙන්ම අත්‍යාවශ්‍ය විෂයමාලා කරුණු හැර මෙම ටැබ් පරිගණක මඟින් වෙනත් අන්තර්ජාල අවකාශයනට ප්‍රවේශවීම වැළැක්විය යුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කර තිබේ.

අධ්‍යාපන කටයුතුවලින් පරිභාහිරව වෙනත් කටයුතුවලට ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව වළක්වමින් මෙම ටැබ් පරිගණක සිසුන්ට ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබේ. නියමු ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය අනුව ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද තීරණය කෙරිණි.

එහිදී ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාව වුයේ මෙම මුදලෙන් නියමු ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගෙන ඉතිරි මුදල් දිවයින පුරා පාසල්වල විශාල අඩුපාඩුවක්ව පවතින ඩෙස් පුටු ඇතුළු අනෙකුත් උපකරණ ලබා ගැනීමට යොදවන ලෙසයි. එමෙන්ම මෙම නියමු ව්‍යපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය මුදල කොපමණ ද යන්න නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු බව ද ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාව විය.

ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2017 වසරේ කැඳවන ලද ටෙන්ඩරය නියමු ව්‍යාපෘතියට අනුව වෙනස් විය යුතු බවත් පාසල් දරුවන්ට නව තාක්ෂණය සමඟ දැනුම ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය වුවත් දරුවන්ගේ විනය සහ මානසික තත්ත්වයට සුදුසු ආකාරයෙන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස බව ද එම නිවේදනයේ දක්වා ඇත.

Microsoft 70-417 Exam 100% Pass With A High Score

Treasurer Lao Na meters, is the old official 70-417 Exam of the Windows Server 2012 70-417 Ministry of households, control of Microsoft 70-417 Exam satin match Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 library, Microsoft 70-417 Exam paint library, it is the Ministry of the Ministry of public books and assistant minister of appreciation. Zeng Guofan personally lit incense, knelt respectfully knocked three heads, this Microsoft 70-417 Exam looks fine. Emperor Xianfeng looked after discount, but also began to believe half hearted.Suspicion and jealous, is the most Microsoft 70-417 Exam prominent feature of Xianfeng emperor, 70-417 Exam these words accompany him for a whole life.

Later, I went in the country is really a burst of brain ache ah past memories of what you really understand. Then high school squadron 70-417 Exam said this subject is Windows Server 2012 70-417 called jungle wandering.If the special forces are behind the enemy lines, they are separated from the detachment for many reasons, for example, if you stay and retreat after completing the task of blocking the pursuit of the pursuing army, for example, if you were captured in vain and too late to pull the glory and then escape in short, you are thrown away by a lone person When in the wild, you have to rely on this skill. 1 second, you have to practice 1 hour not to mention the various ways to open the door, left open, Microsoft 70-417 Exam right open, open skills, explosive open, impact open and so on, you practice in the morning, you can Is there any freshness Not to mention so many formations, so much technical data that class will Microsoft 70-417 Exam teach you many of my Peasant Brothers are junior high school level cultures who do not fall asleep and can count on them Concentrate Eyes wide open, but I guess there are few acceptable on the spot then repeatedly said that the officer is not a fool who is really brought out soldiers know what happened, know you do not understand once Repeatedly say broken you are not boring it So many explosives data, Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 electronic data, college culture enthusiasts comrades, you can understand a few I am sure you came to this class last time, and have been happily playing bowling for cats or cats. Small shadow blink his eyes Go Go see your kennel I took her past looked at our tent, a soldier Windows Server 2012 70-417 Exam sleep inside, we came out. Hey hehe music.That day you forgot what you were doing, and your brothers were thrilled. He did not say anything about it, but I did not see it from his eyes.I did not say anything.

mdwenxue lzuoWEN. COM Chapter 361 Holding the kitchen knife to cut the wire, the old lady rushed out like a tiger, and the bangs lived in shock and went back two steps, leaning against the carriage opposite the bathroom. Have not waited. Lu Song Microsoft 70-417 Exam understood Windows Server 2012 70-417 what was going on, his small Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 and thin body had been handcuffed by Chen Yufeng. Liu Haizhu didn t know how to pick it up, so he smiled. The night rain last night made the air extraordinarily fresh, and the dusk of the river sparkled. Their lives were also awkward. But they are not bad http://www.testkingdump.com/70-417.html Microsoft 70-417 Exam now. He doesn t do the same thing as Li Lao stick, he must 70-417 Exam wait for the best chance to do it again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *