Wed. Jan 29th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

චීන දුම්වැටි ආනයනයට බලපත්‍ර දුන්නොත් මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉවතට

චීනයෙන් දුම්වැටි ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර ලබාදුනහොත් මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වහාම ඉවත්වන බව දන්වා ඇත.

දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා පවසන්නේ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාට මේ වන විට ඒ බව සදහන් කරමින් ලිපියක් යොමු කරමින් මේ බව දන්වා ඇත්තේ චීනයෙන් දුම්වැටි ආනයනය කිරීමේ තීරණය හෙළාදකින බව ඔවුන් එම ලිපියෙන් සදහන් කර තිබේ.

දුම්වැටි ආනයනය දශක දෙකක් පුරා දුම්කොළ වලින් සිදුවන හානිය වළක්වාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ගත් ක්‍රියාමාර්ග ආපසු හැරවීමක් ලෙසත් මෙමඟින් සෞඛ්‍යයට, ආර්ථිකයට, සමාජයට බරපතල හානියක් සිදු වන බවත් ලිපියේ සඳහන්ය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති මොහොතක මෙවැනි තීරණයක් ගැනීම ගැටලු සහගත බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ UNDP ආයතනය විසින් 2019 ජුනි 17 දින නිකුත් කළ වාර්තාවකට අනුව දුම්කොළ භාවිතය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 200 ක මුදලක් අහිමි වන බවත් ලිපිය මඟින් පෙන්වා දෙයි.

“තව ද දුම්කොළ භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 20,000 ක් වාර්ෂිකව මරණයට පත්වෙයි. නමුත් දුම්කොළ බදු වලින් රජයට ලබාගත හැකි වන්නේ හයෙන් එකක කොටසක් පමණයි. එම නිසා සියලුම ආකාරයේ දුම්කොළ නිෂ්පාදන නතර කිරීමට රජය පියවර ගනිමින් සිටියි. චින දුම්වැටි ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ මෙරට වෙසෙන සුළු ප්‍රමාණයක් වූ චින කම්කරුවන් වෙනුවෙනි.

එමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින බහුතරයක් වන ඉන්දීය කම්කරුවන්ට ද දුම්වැටි ආනයනය කිරිමට මාර්ගය විවර විය හැකිය. තව ද චීන දුම්වැටි ආනයනය කිරීම තුලින් දැනට වෙළෙදපොලේ පවතින දුම්වැටි වෙළෙද නාම වලට වඩා මිල අඩු වුවහොත් තරුණ පරපුර පරිභෝජනය කිරිම ද වැඩි විය හැකිය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දුම්කොළ පාලනය පිළිබද ප්‍රඥප්තියේ පාර්ශ්වකරුවෙක් වන ශ්‍රී ලංකාව වත්මන් සහ අනාගත පරපුර දුම්කොළ පරිභෝජනයෙන් වළත්වා ගත යුතුය. තව ද එම ප්‍රඥප්තියේ මාර්ගෝපදේශ යටතේ සදහන් වන්නේ පාර්ශ්වකරුවන් වන රටවල් දුම්කොළ ව්‍යාපාරිකයින්ට පහසුකම් සැළසීමේ වැඩපිළිවෙළක් අනුගමනය නොකළ යුතු බවයි.

චින දුම්වැටි ආනයනය කිරීමේ තීරණයෙන් එම මාර්ගෝපදේශය ද උල්ලංගනය වෙයි. තව ද 2006 දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික පනත ද මෙමගින් උල්ලංගණය වෙයි. චීනයෙන් දුම්වැටි ආනයනය කිරීමට ඉඩ ලබානොදෙන ලෙස දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරිය මුදල් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි. රජයේ ආයතනයක් වන අප ආයතනයේ වගකීම වන්නේ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමයි. පෞද්ගලික අංශයේ කෙටි කාලීන මූල්‍ය ලාභ වෙනුවෙන් සහයෝගය දැක්වීම අපගේ වැඩපිළීවෙලට පටහැනි වෙයි.”යනුවෙන් අදාළ ලිපියෙහි වැඩිදරටත් කරුණු දක්වා ඇත.

මෙම තීරණය පිළිබදව කණගාටුව පළ කරන බවත්, දුම්වැටි ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර නිකුත් කළහොත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වහාම ඉල්ලා අස්වන බවත් වෛද්‍ය පාලිත අබේකොන් මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කළ ලිපියේ සඳහන්ය.

Cisco 640-692 Exam

Cisco 640-692 Exam His chief scoop spoon cooking, resorted to every means, small Qin and Rui Qin start. http://www.passexamcert.com/640-692.html In the spacious room where people usually meet or chat on weekdays, there is a large long table Supporting Cisco routing and Switching Network Devices with table tennis placed in the center. With satisfaction, it is not easy for you to work in this unit.Although it is a small shop, how can it be more than the boss s shop Shop much stronger. She was comforted relieved guilt, but a young man Cisco 640-692 Exam looked limped to keep busy, although the money has Cisco 640-692 Exam the status, even to find a decent eight diplomatic wife have not landed, introduced to him a few times Did not succeed, which in turn made her worried pain, all attributed to her sins, but also aroused hatred of her ex husband. I cling to the scalp Advanced Routing and Switching 640-692 and go right next to the hair.I walk steadily and quickly and walk a little It is necessary to break 640-692 Exam the bleeding. Zhenlong said, just, I ask you to eat.Ochomaki more panic, I, I do not go, I still have something to wait for director to take over.

I am sitting alone, long, Advanced Routing and Switching 640-692 long time.Small shadow shower finished, came in Little Fei She saw me crying What Supporting Cisco routing and Switching Network Devices s the Cisco 640-692 Exam matter I cried hugged her. In our class there is also a city soldier, Fujian, and Eggplant like, 640-692 Exam are afraid to say that Cisco 640-692 Exam they are graduating from high school, usually stunned no culture. Xiao Ying also open his eyes, pale mouth with a smile seems to say Xiao Zhuang Zhuang you a Cisco 640-692 Exam black monkey, you see your little shadow more obedient you told me to run I ran, so many people give you face You should hurt me later When we were almost 40 meters above the ground, a hurricane blew away the formations of our brother.

Back to the house, the beginning of her awake can speak, to talk about sister, brother in law, and then only open eyes wide open, looking for tears, is waiting for you to come back, we turn to restaurants and housing Calling, why not pass, I know you are busy, the Chinese New Year, you should call to ask Mom s condition. Jia Cheng just go out and turn around and look back, the deputy general manager has Advanced Routing and Switching 640-692 torn the note thrown into Supporting Cisco routing and Switching Network Devices the wastepaper basket. Jiacheng finds that has won the initiative, control of the situation, it is easy and comfortable Cisco 640-692 Exam way, this is Jiangcheng Shipyard Guest House Xiaoqin stick, we all Cisco 640-692 Exam call Xiao Qin. She also Cisco 640-692 Exam shed tears.I hit her slap in the face, cursed her bitch scolded her shameless bitch, 640-692 Exam later across my shop threshold, to interrupt her leg. She may have spotted you.You re kidding, who is she My boss s wife.No wonder, she is very temperamental.Xiao Qin quickly press, how do you see her temperament Small north na na, do Cisco 640-692 Exam not understand, she is just like you, all the same with you, is a temperament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *