Sun. Jan 19th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

රාජ්‍ය සේවය යනු ඇමතිගේ ජනාධිපතිගේ හෝ අගමැතිගේ සේවයක් නොවේ: තලතා අතුකෝරල

රාජ්‍ය සේවය යනු අවංක ඉයු කල යුතු සේවයක් බවත් එය ඇමතිගේවත් ජනාධිපතිගේ වත් අගමැතිගේවත් සේවයක් නෙවෙන බවත් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ පවසයි.

පවතින රජය සමග වැඩ කරනවා හැර රජයේ සේවකයින්ට දේශපාලනය කරන්න නොහැකි වුවත් කැමති දේශපාලන පක්ෂයකට ඡන්දය දිය හැකි බව අමාත්‍යවරිය සදහන් කරයි.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය මෙම අදහස් පළ කළේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගත් ආධුනික මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේදීය.

ආධුනික මෝටර් රථ රියදුරන් 54 දෙනෙකු සදහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම  සිදු වු අතර ඔවුන් බඳවා ගනු ලැබුවේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පවත්වනු ලැබු තරඟ විභාගයකින් පසුව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කළ රියදුරු පරීක්ෂණයකින් අනතුරුවයි.

එහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍යවරිය මෙසේ ද සඳහන්කළාය.

රාජ්‍ය සේවය කියලා කියන්නේ අපි අවංකවම කරන්න ඕන සේවයක්.රාජ්‍ය සේවය ඇමතිගේවත් ජනාධිපතිගේවත් අගමැතිගේවත් සේවයක් නෙවෙයි.ඒක ඔබට ලැබෙන වරප්‍රසාදයක්.අද මෙතන පත්වීම් ලබන ඔබ සියලු දෙනාම රජයේ පාසල්වලින් ඉගෙන ගත්ත අයයි.මේ පත්වීම ලැබෙනවාත් සමඟ ඔබට රජයෙන් මාසිකව වැටුප් ගෙවනවා .ඒ විතරක් නෙවෙයි විශ්‍රාම ගියහම විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙනවා.

මේ රාජ්‍ය සේවයේ තියෙන වටිනාකම ඔබ වටහා ගන්න ඕන.මේ සියලු පත්වීම් ලබාදීලා තිබෙන්නේ ඔබගේ තිබෙන දක්ෂතාවය අනුවයි.ඒ නිසා ඔබ ඒකේ තියෙන වටිනාකම වැදගත්කම අවබෝධ කර ගෙන කටයුතු කරන්න ඕන.බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියන්නේ විනය ගරුක දෙපාර්තමේන්තුවක් .බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වගේම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේත් විනයගරුක දෙපාර්තමේන්තු කියලා අවබෝධ කර ගත යුතුයි.පළමුව ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන රජයේ සේවකයෙක් ලෙස ඔබේ වගකීම යුතුකම ඉටු කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කළ යුතුයි.මේකේ හොරකම වංචාව දූෂණය තියෙන්න බැහැ.

මේ අමාත්‍යාංශය භාර අර ගෙන අපි දැන් වසරකට අධික කාලයක් වෙනවා .මේ කාලය තුළ ඉතාම කණගාටු දායක දේවල් මේ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ වෙලා තියෙනවා.ඒවා සිදු විය යුතු නැහැ.මේ අද ලබා දෙන පත්වීම් තුළ දේශපාලන භේද නැහැ.පවතින රජය සමග වැඩ කරනවා හැර රජයේ සේවකයින්ට දේශපාලනය කරන්න බැහැ.හැබැයි කැමති දේශපාලන පක්ෂයකට ඡන්දය දෙන්න පුළුවන්.ඉස්සර රියදුරෙකු වැදලා වාහනය අතට ගන්නේ .ඒත් අද එහෙම නැහැ.තමන් රාජකාරී කරන වාහනය පිරිසිදුව තබා ගන්න ඕන.පිටත ඉදලා බලන කෙනෙකුට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ පිරිසිදුව තිබෙනවා කියන අදහස එන්න ඕන.

එහෙම නැතිව අකටයුතුකම් ඒ වාහන හරහා වෙන්න බැහැ.ඒ නිසා තමයි කිවුවේ රජයට තමන්ට තියෙන වගකීම යුතුකම ඉටු කරන්න ඕන.අනික් කරුණ තමයි මේ බන්ධනාගාර බස් රථවල ප්‍රවාහනය කරන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙවෙයි.විවිධ මානසික පීඩාවලින් සිටින අයයි.විවිධ හේතු නිසා බන්ධනාගාර ගත වුනු අයයි.භයානක අයත් ප්‍රවාහනය කරනවා.ඒ නිසා ඔබට විශාල අභියෝගයක් තියෙනවා.අනික් කරුණ තමයි බන්ධනාගාරය කියන්නේ සාමාන්‍ය තැනක් නෙමයි.ඒවා තුළ ඉන්න අයගේ මානසික තත්වය අවබෝධ කර ගෙන අපි රාජකාරී කටයුතු උපරිමව කරන්න ඕන.බන්ධනාගාරයට ගියාම හිටපු අය ඉන්න අය කරපු දේවල් කරන්න එපා.අවංකවම උපරිමව ශක්තිය යොදලා රැකියාව කරන්න .ඔබ විශ්‍රාම ගියහම සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ කරන්න .අපේ දරුවෙකුට හරි යහපත් විදිහට ඵල විපාක හම්බ වෙන්නේ අපි සාධාරණව වුණහම විතරයි යැයි ද අමාත්‍යවරිය තවදුරටත් සඳහන් කළාය.

 

Cisco 400-201 Q&A : CCIE Service Provider Written Exam Version 4.0

They walk down to Cisco 400-201 Q&A the CCIE Service Provider 400-201 rat girl like other people, and sprinkle the water in their hands. I concentrated on my own beauty, like a fairy waiting for pride to return to the world. Although the younger brother http://www.passexamcert.com kept his head down, 400-201 Q&A but as soon CCIE Service Provider Written Exam Version 4.0 as the door opened, Cisco 400-201 Q&A Jiang Aimin rushed forward and slammed Cisco 400-201 Q&A his toes to pull his brother s chin, and his brother could not dodge. You can not answer any questions.

We cannot agree with the theory of the first theory, that is, flowers and cow dung, to determine the nature of the war of the two people s swords and swords that can be seen Cisco 400-201 Q&A everywhere in this cruel and lasting daily life. 400-201 Q&A When we heard this decision, no one in the village did not support it. The story of the world ended, and it ended like this, saying that the cut was so cut off, saying that the blow The wax is so blown and waxed, and it is said that it has changed the world when it is changed. Originally, there was nothing. The porridge was silent, the meal had been reduced, the smoking Cisco 400-201 Q&A Cisco 400-201 Q&A CCIE Service Provider Written Exam Version 4.0 had been broken, what was left in the past habits Isn t it just tired and lacking when you CCIE Service Provider 400-201 lean Cisco 400-201 Q&A against the wall In the face of the melon, the deprivation of some of the former habits and movements can just cover up the remaining squats.

or the higher level leader comrade you say so how Having said that we now have a lot of difficulties we have to give priority to a certain division of a division with a division of high tech adaptation or a group of Army Air Corps brigade floor of the old problems and so on mess things your team CCIE Service Provider Written Exam Version 4.0 s training funds Cisco 400-201 Q&A on the Cisco 400-201 Q&A ah and so on He just wanted to come in and see and see it.He wanted to see what his demon moth son was in the end 400-201 Q&A what his old superior comrade Old Brothers team was. High school squadron wearing protective gear Cisco 400-201 Q&A and gloves wearing two fist bump, I saw him camouflage short sleeved shirt actually has a dog head, it seems the head of the brigade vanity is not ordinary Our camouflage CCIE Service Provider 400-201 short sleeved shirt does not have their own Of course, what signs do we have But Cisco 400-201 Q&A my point is not that, I saw his stout chest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *