Sat. Jan 25th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

මුස්ලිම් ජනතාව හා අපේ දේශපාලන නායකයන්ට නැගෙන චෝදනාවන්ට එකග විය නොහැකියි

ඉකුත් අප්‍රේල් 21 වැනිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව කලින් දැන සිටි රජය ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්විය යුතුයි යන ස්ථාවරයේ තමා සිටින බව උසස් අධ්‍යාපන හා ජල සම්පත් ඇමැති හා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් පවසයි.

‘‘21 ප්‍රහාරය සමස්ත ජනතාවම ජාති, ආගම් භේදයකින් තොරව පිළිකුල් සහගතව හෙළා දකිනවා වගේම සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් ප්‍රමුඛ සියලුම මහජන නියෝජිතයන්ද, ලෝක ප්‍රජාවද තරයේ හෙළා දකිනවා. වත්මන් රජයේ ඇමැතිවරයකු ලෙස කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මා ලැජ්ජා වෙනවා. අද රට තුළ නිර්මාණය වී ඇති තත්ත්වය අනුව මුළු මහත් මුස්ලිම් ජනතාව හා මුස්ලිම් දේශපාලන නායකයන් අන්තවාදීන් ලෙසට හැඟෙන චෝදනා ගැන අපට එකඟ විය නොහැකියි.

මුස්ලිම් නාමික අන්තවාදීන් වන මේ කුඩා පිරිස මුස්ලිම් ජන කොටසට අයත් නොවන බව සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිධානය ඇතුළු මුස්ලිම් සංවිධාන කීපයක් වසර ගණනාවකට පෙර රජයටත්, ආරක්ෂක අංශවලටත් දැන්වූවා. ප්‍රහාරයෙන් පසු ආරක්ෂක අංශවලින් ක්‍රියාත්මක වන මේ සෝදිසි මෙහෙයුම් ඉතා සාර්ථකයි. කෙටි කාලයක් තුළ අපේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පිරිස සොයා ගැනීමටත්, අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් සමත් වුණා. මෙම සෝදිසි කඩිනම් වීමට එදා මුස්ලිම් සංවිධාන මගින් ලබාදී තිබූ තොරතුරු ඉවහල් වූ බවත් අපි සිහිපත් කළ යුතු. මෙම කුඩා අන්තවාදීන් පිරිස පිළිබඳ එදා රජය, ආරක්ෂක අංශ ක්‍රියාත්මක වූවා නම් මෙවැනි විශාල ව්‍යසනයක් රට තුළ නිර්මාණය වීම මර්දනය කරන්න ආරක්ෂක අංශයට අපහසු කාරණයක් නොවේ”.

රජයේ දෙමළ මාධ්‍ය රූපවාහිනී නාළිකාවක කාලීන දේශපාලන සාකච්ඡාවට සහභාගි වෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසීය.

Valid and updated 300-075 Doc For CCNP Collaboration

They are friends 300-075 Doc early. Does she know Cisco 300-075 Doc she is a beard I remember The CCNP Collaboration 300-075 two of them Cisco 300-075 Doc looked together and her eyes were half closed. If Cisco 300-075 Doc it wasn t for Jiang Aimin, she almost fell out of the window. The door closed and the green leaves stood behind the curtains. So I have two secrets http://www.passexamcert.com/300-075.html that he doesn t know take a marriage survey and I watched the video of the Cialis Focus Group. You can rest assured Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2) that he will not die, he will sleep well, and wake up and everything Cisco 300-075 Doc has passed.

Soon, everyone found that even if there were more than 20 tables in the yard, it was not enough. Zhang Haoran, a Cisco 300-075 Doc teacher sitting cross legged on the Datong shop I also found out. Liu Haizhu resisted. Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2) Dr. Liu, you lied, my father said that he would come Cisco 300-075 Doc back to teach me to play the harmonica What came out of his eyes was the middle aged soldier Lao Zheng was holding a black purse tightly, the colorful military food tickets floating in the water, the desperate eyes of the nephew and his sister, and the old Cisco 300-075 Doc Wei 300-075 Doc s head. Give him the position of Li Wu, he really likes to sit and sit still No one is CCNP Collaboration 300-075 too big In the Northeast Cisco 300-075 Doc dialect You Li Wu is the meaning of jb Shen Gongzi s words, obviously Zhao Zhaobing arched a lot of fire. Oops, in fact, not everything is done to make money.

Is 300-075 Doc not it http://www.testkingdump.com We got Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2(CIPTV2) out of the sleeping bag, and within Cisco 300-075 Doc a few seconds CCNP Collaboration 300-075 of pulling the tent, we heard a flustered voice, Peter s shouting, heavy footsteps in the mud. The mouse girl sat in a chair and looked at a hair magazine. This filial boy dreamed that he would have entered the vision of Ye Lu. Li Yuezhen held him in his arms and gently swayed for a Cisco 300-075 Doc while, then put him back on the big leaves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *