කිෂූ ගෝමස් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වූ කිෂූ ගෝමස් මහතා එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

කිෂූ ගෝමස් මහතා විසින් සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා වෙත සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදී ඇති අතර සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ධුරයේ මෙන්ම සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති ධුරයේ ද ඔහු කටයුතු කළේය.

ආයතන දෙකක සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කිරීම අපහසු බැවින් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බවයි ඒ මහතාසදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here