විදුලි අර්බුදයට නව LNG බලාගාර 5ක්

විදුලි අර්බුදය නිමා කිරීමට එල්. එන්. ජී. බලාගාර 05ක ඉදිකිරීම් මෙම වසර තුළ ආරම්භ කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශ්‍ය පවසයි.

රටේ විදුලි ජනනය සඳහා ස්වභාවික ද්‍රව වායු හඳුන්වාදීම සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ග රැසක් මේ වන විට ගනිමින් පවතින බව  විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ සුලක්ෂන ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here