පුද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප 16,000ක් වෙයි

දැනට රුපියල් 10,000 තිබෙන පුද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප රුපියල් 12,500 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක වන විට නීතිමය වශයෙන් පුද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ අවම වැටුපට අයවැය සහන දීමනා වශයෙන් රුපියල් 3500ක් එකතු වන අතර එවිට පුද්ගලික අංශයේ සේවකයකුගේ අවම වැටුප රුපිටල් 16,000ල් වේ.

කම්කරු ඇමති රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා ජාතික කම්කරු උපදේශන කවුන්සිලයේ රැස්වීමකදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here