ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිගේන් රු.කෝටි 800ක වංචාවක්

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වසර තුනක් තුලදී රුපියල් කෝටි 800ක මුදලක් වංචා කර ඇති බව කියවේ.

ඔහු 2015-2018 කාලසීමාව තුළ මෙලෙස විවිධ ව්‍යාපෘති හරහා රුපියල් කෝටි 800ක පමණ මූල්‍ය වංචාවක් කර ඇති බවට එම මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සංවිධානය ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් කෝටි 2450ක අතිරේක ඇස්තමේන්තු සකසා එම ව්‍යාපෘතිවලට ඔහුගේ සහෝදරයා යොදවා මහජන මුදල් වංචාකර ඇති බවද සභාපතිවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත්ව ඇති එම පැමිණිල්‍ලේ සඳහන් වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here