Sun. Feb 23rd, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

අවුරුද්ද සරුවූ ලංගමට උත්සව සමයේ වාර්තා ගත අදායමක්

උත්සව සමය වෙනුවෙන් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පසුගිය 08 වැනිදා සිට ගෙන ගිය බස් රථ සේවාවෙන් දෛනික ආදායම රුපියල් මිලියන 100 ඉක්මවා ඇති බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සභාපති උපාලි මාරසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

සාමාන්‍ය දෛනික ආදායම රුපියල් මිලියන 80ක් පමණ වන අතර මෙවර උත්සව සාමය වෙනුවෙන් ලංගම වාර්තා ගත ආදායමක් උපයා ඇති බවයි සභාපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ.

මේ අතර දුම්රිය ගමන් වාර 64ක් සාමාන්‍ය ධාවන කාලසටහනට අමතරව එක්කර ඇති අතර එය එළඹෙන 22 වැනි දින දක්වා ක්‍රියාත්මකය.

අද (14) ලංගම බස් රථ 5800ත් 6000 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් ධාවනය කරනු ඇති අතර පළමු වටයේ විශේෂ ධාවන වැඩසටහන නිම වන අතර නැවත ලබන ඉරිදා දිනයේ දිවයින පුරා විශේෂ බස් රථ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

උත්සව සමයේ වැඩිපුර මුදල් අය කරන බස් රථ සම්බන්ධයෙන් 1955 ක්ෂණික දුරකථන මාර්ගය හරහා මගී ජනතාවට දැනුම් දිය හැකිය. ඒ අතර ලංගම බස් රථ සම්බන්ධයෙන් 011 7 555 555 සහ 077 1 056 032 දුරකථන අංක වලටද තොරතුරු ලබාදිය හැකි බව ගමනා ගමන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි. කෙසේවෙතත් වැඩියෙන් මුදල් අය කරන බස් රථවල මාර්ග බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට කටයුතු කරන බව පසුගියදා විෂය භාර අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා කියාසිටියේය.

 

 

CompTIA N10-006 Self Study

It is William s specialty. The big meal on the festival is CompTIA Network+ N10-006 made by him. I remembered asking her whether she was cold or cold in the cold wind. Don Juan does not think that it is not an underwear, black with lace edge, it looks nothing special, N10-006 Self Study she turned over the price card, 385 yuan, not too http://www.passexamcert.com expensive. John CompTIA N10-006 Self Study Can Joseph change his avatar My best friend wants me to be her bridesmaid. Shake, shake, shake, some people stand, some people sit, their heads are like the ears of wheat that have been blown CompTIA Network+ by the wind, CompTIA N10-006 Self Study and the black pressure is lowered and raised. In fact, my biological father is only a small official in the northern city, but in his mind is a powerful person.

Grandma Guolan also said Big Brother Yeah, you are so fake for a few days, making a mistake, how can we explain to the emperor Zeng Guofan tears side said In Beijing to be an official is loyal, back home is filial ah My grandmother hurts me for a http://www.examscert.com/N10-006.html while, CompTIA N10-006 Self Study I do not keep her a few days old, you make me how to do another man Guo Huang, Guohua, Guoquan, Guo Bao see big brother so, had to quickly let people move the bed over. Duzui turned and left, a look of unhappiness.Zeng Guofan CompTIA Network+ N10-006 coughed, involuntarily slowed down, to the door, opened the curtain and went in, take a look at the eyes, but it turned out to be the Ministry of Industry from the five members of the Wa Man Bridge quarter here for a seat. Zeng Guofan this up the mountain, this is a really good day and want to go to the ground a few days, I do not know it is not the time. She was the first of the thirty three year olds who won the third product.In CompTIA N10-006 Self Study a single room in the prefectural government, three living axes were hung up at once, and the room CompTIA Network+ became a forbidden place for the people. Is it illegal Tseng Kuo fan laughed It is a good thing to buy a poor woman, especially a CompTIA N10-006 Self Study catastrophic year, and how to make mistakes is not an offense, but the difference is that you have bought so N10-006 Self Study many women, Have not been concubine, have been sent to where Zhang Ye ha ha laughed The difference is CompTIA N10-006 Self Study clearly knowing the difference between the poor can know Shangguan every month to buy a dozen young girls, but also Feng tolerance Tolerance Officials can not help but curious, what kind of tolerance Zhang also said Back to the words of the adults, the next official Feng was the tolerance of the governor adults. Looking at, Zeng Guofu suddenly a sour heart, all of a sudden think of the South five uncle.

Du Futian study on the master except.The officer said CompTIA N10-006 Self Study to a mahogany table and stool and said This is the official who is prepared for adults, please sit, see fit is not suitable. Before he assumed CompTIA Network+ office in spring, he had already made a clear investigation of this income. Two people will be the money, Zeng asked the second grade store, we plain night net street, the net during the day net it Small storefront looked out of CompTIA Network+ N10-006 the door, before The net is the night to catch the arrest of net shopping, net street is to arrest the afternoon. Wang Tai Gong people come to the world to stay eighty spring and autumn, married to have suffered bitter indeed eat a few days, Fu also enjoy a few days, is contemplating N10-006 Self Study http://www.testkingdump.com live a hundred and one years of her life, unexpectedly actually had edema. Final paragraph exam students.Tseng Kuo fan put the letter down, narrowing his eyes one by one to examine the presence of officials attending Wuxiang the size of the official, one word Who to declare outside the ventilation Now stand up, the Ministry Church spare him death, Out, broken lifeless reason Forty officials were happily CompTIA N10-006 Self Study chatting about the topic of idleness and suddenly started to feel the words of Zeng Guofan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *