බන්ධනාගාර රැඳවියන් හමුවීමට අද සිට දින 5 ක කාලයක්

බන්ධනාගාර රැඳවියන් හමුවීමට ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට අප්‍රේල් මස 13 සිට එනම් අද සිට දින පහක කාලයක් ලබා දී තිබෙන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්ද නිමිති කොට ගෙන ඔවුන්ට මෙම කාලය ලබා දි ඇත.

මීට පෙර පවුලේ සාමාජිකයින්ට බන්ධනාගාර රැඳවියන් හමුවීමට ලබාදී තිබුණේ අවුරුදු දිනය සහ තවත් එක් දිනයක් පමණක් බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here