කිලෝ වොට් 33 බෙදාහැරීමේ මාර්ග කුළුනු හා ග්‍රැන්ට්‍රි ඉදිකිරිමේ කොන්ත්‍රාත්තුව චීනයට

කිලෝ වොට් 33 බෙදාහැරීමේ මාර්ග කුළුනු හා ග්‍රැන්ට්‍රි ඉදිකිරිමේ කොන්ත්‍රාත්තුව චීන සමාගමකට ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත් සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදා හැරීමේ ජාලය ශක්තිමත් කිරිම සදහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව  විසින් විදුලිය සැපයීමේ විශ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කිරිමට සහය වීමේ ආයෝජන වැඩ සටහන යටතේ අමෙරිකානු ‍ඩොලර් මිලියන 115ක ණය මුදලක් ලබා දී ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පැකේජ 9ක් යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියි.

එහි 4 වන පැකේජය යටතේ කිලෝවොට් 33 බෙදාහැරීමේ මාර්ග කුළුනු සහ ග්‍රැන්ටි ඉදිකිරිම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි රුපියල් මිලියන 6781.5ක මුදලකට චින සමාගමක් වන Qingdao Huigintong Power Equipment co Ltd වෙත ලබා දීමට අමාත්‍යායක රවි කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here