අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක්

අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරිමට රජ‍යේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

වර්තමානයේ ඇති වි තිබෙන විදුලි බල අර්බුදය විසඳිම සඳහා ගත යුතු කෙටි කාලීන,මධ්‍ය කාලීන,දිගු කාලීන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිමට විදුලිබල අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත

මෙම කමිටු‍වේ සභාපතිත්වය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රම‍සිංහ මහතා දරනු ලබන අතර මුදල්,විදුලිබල ,බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ,මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන,ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන වරාය හා නාවික කටයුතු, දක්ෂිණ සංවර්ධන යන අමාත්‍යංශවල අමාත්‍යවරුන් කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයින් වෙති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here