Mon. Jan 20th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

පහේ ශිෂ්‍යත්වය අනිවාර්ය නොකිරීමට ඇමති අකිලගෙන් අනුමැතිය

මින් ඉදිරියට දරුවන් 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීම අනිවාර්ය නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසයි. ඒ අනුව සිසුන්ට තම අභිමතය පරිදී මව්පියන්ගේ ද කැමැත්ත මත විභාගයට පෙනී සිටිනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කළ හැකිවනු ඇත.

නියමිත ආදායම් සීමාවට වඩා අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ඉගෙනීමට දක්ෂ දරුවන්ට ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීම සඳහාත්, පාසල්වල 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් තෝරා ගැනීම සඳහාත් පස්වන ශ්‍රේණය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පරීක්ෂණයක් වශයෙන් වාර්ෂිකව පවත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

බොහෝ අවස්ථාවලදී අඩු ආදායම්ලාභී ශිෂ්‍යාධාර ලබාගත යුතු පවුල්වල දරුවන්ටත් වඩා ප්‍රධාන ජාතික පාසල්වල සිසුන්, ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සම්බන්ධයෙන් විශාල පීඩනයකට හසුවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් මින් ඉදිරියට ශිෂ්‍යාධාර සඳහා හිමිකම් ලබන ආදායම් සීමාවට අයත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල සිසුන් හැර අනෙකුත් සියලුම සිසුන් එම පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය නොවන බවත් ඒ සඳහා කිසිදු අයුරකින් සිසුන්ට බලපෑම් නොකළ යුතු බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද 08/2019 චක්‍රලේඛයෙහි දක්වා තිබේ.

යම් අවස්ථාවකදී 5 ශ්‍රේණියෙන් අවසන් වන ප්‍රාථමික පාසලක සිසුවෙකු ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී නොසිටි අවස්ථාවක දී ඔවුන් සඳහා ප්‍රදේශයේ පාසලක් ලබා දීමේ බලය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත පවරා තිබේ.

මීට අමතරව පස්වන ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල පදනම් කරගනිමින් තරගකාරීත්වය ප්‍රවර්ධනය වන අයුරින් පෝස්ටර් බැනර් වැනි ප්‍රචාරක කටයුතු නොකළ යුතු බවද මෙම චක්‍ර ලේඛයෙන් අවධාරණය කර තිබෙන අතර අදාළ තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ සමත් සහ අසමත් ලෙස දරුවන් වෙන් කරමින් නිර්මාණය වන බෙදීම තුළ කුඩා දරුවන් විශාල වශයෙන් මානසික අර්බුදයන්ට ලක් වන බව සහ ඔවුන්ගේ මානවීය ගුණාංග සංවර්ධනය සඳහා ද එය අහිතකර වන බවට ශිෂ්‍යත්ව සමාලෝචන කමිටුව හරහා ඉදිරිපත් කර තිබූ නිර්දේශ ද සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

පාසල්වල 6 ශ්‍රේණි සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී අදාල චක්‍රලේඛ උපදෙස් පරිදි පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු පාසල් සංවර්ධන සමිති ගාස්තු වැනි අනුමත ගාස්තු හැර වෙනත් ආධාර මුදල් අය කිරීම හෝ වෙනත් පරිත්‍යාගයක් ලබා ගැනීම සපුරා තහනම් බව ද මෙම චක්‍රලේඛය මගින් දක්වා තිබේ.

ඒ ඇතැම් පාසල්වල 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් වී පැමිණෙන දරුවන්ගේ මාපියන්ගෙන් අයථා ලෙස මුදල් රැස් කරන බවට ලද පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් වන අතර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දී දරුවන්ට ඇතිවන අනවශ්‍ය පීඩනය සම්බන්ධයෙන් ⁣විශේෂ අවධානය යොමුකරමින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නැවත සමාලෝචනය කර, ඒ සඳහා සුදුසු විකල්ප යෝජනා ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ උපදෙස් මත පත් කරන ලද ශිෂ්‍යත්ව විභාග සමාලෝචන කමිටුවේ නිර්දේශ මත මෙම තීරණවලට එළඹීමට අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත් විභාගය අහෝසි කිරීම පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට එම කමිටුව මෙතෙක් එළඹ නැති බවයි වාර්තා වෙයි.

Recenty Updated Cisco 200-105 Practice Test

They just want Cisco 200-105 Practice Test to see a strange and strange one. Can I know ICND2 200-105 the Cisco 200-105 Practice Test name of my eldest brother Cisco 200-105 Practice Test My name is not kept secret. An. Fortunately, a woman just walked out of the back door Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) in the night, he hurried forward to Cisco 200-105 Practice Test stop, just called a cloud doctor , then suddenly stunned under the starlight, standing in front of him 200-105 Practice Test is Zhuo Yue.

The pipes are quite long. Let s just 200-105 Practice Test sell the Cisco 200-105 Practice Test iron pipes and sell them Huang Zhonghua Cisco 200-105 Practice Test sneered How many rural water pipes let you steal Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) If you steal 200-105 Practice Test someone, you will definitely report the case. After closing the car door, Liu Haizhu not ICND2 200-105 only did not run, Cisco 200-105 Practice Test but also greeted Zhang Haoran. Although Huang Zhonghua was beaten and crawled, but his mouth was still very hard, he said, It s still Li Bai Niu x, don t talk about it. The voice of Er Dongzi s voice shivered and sweated. well. You look up well. Liu Haizhu raised his Cisco 200-105 Practice Test head involuntarily obedient, but Zhou Meng still could not see his eyes.

Dazhi did not say anything, and there was a long silence in the room. He carefully removed the distress and disappointment in his gaze and tried to keep 200-105 Practice Test his mind calm. If they heard that you are sick, would you insist on visiting you more Just let them come, but you have to tell Cisco 200-105 Practice Test them that my throat is wrong, Cisco 200-105 Practice Test I can t ICND2 200-105 talk, and I really have nothing to say to them. I Crystal Ning An called Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) 200-105 Practice Test after the money.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *