හානිපුරණය සඳහා වන කාර්යාලයට කොමසාරිස්වරු පත් කෙරෙයි


හානිපුරණය සඳහා වන කාර්යාලයටකොමසාරිස්වරු පත් කොට තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් විවෘතතරඟකාරි විභාගයක් මගින් මෙම කොමසාරිස්වරු අවුරුදු 3 ක කාලයක් සඳහා පත් කරනු ලබයි .

ඒ අනුව එම කාර්යාලයේ සභාපතිනිය ලෙස ධාරා විජයතිලක මහත්මිය පත්කොට ඇත.

සෙසු සාමාජිකයින් වන්නේ ඒ.ඒ.එම් ෆතිහු,කර්නල් රත්නප්‍රිය බන්දු, ආචාර්ය ජේ.එම් ස්වාමිනාතන්,සුමිත්‍රා සෙල්ලතම්බි යන මහත්ම මහත්මීන්ය.

හානිපුරණය සඳහා යෝග්‍ය පීඩාවට පත් තැනැත්තන් හඳුනා ගැනීමත් එම තැනැත්තන්ට තනි හා සාමුහිකව හානිපුරණ ලබාදීමත් මෙම කාර්යාලයේ වගකීම වෙයි.

2019 අයවැයෙන් හානි පුරණය සඳහා වන කාර්යාලයට රුපියල් කෝටි 70ක මුදලක් වෙන් කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here