Sun. Feb 23rd, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

සේවය මගහැර සිටින යුද හමුදා සෙබළුන්ට නීත්‍යානුකූලව අස්වීමට පොදු සමාකාලයක්


සේවය මඟහැර සිටින යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයන් හට නීත්‍යානුකූලව අස්වීම් ලබාගැනීම සඳහා පොදු සමා කාලයක් 2019 අප්‍රේල් මස 22 සිට මැයි මස 10 දක්වා ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

මෙම පොදු සමා කාලය තුළ නිවාඩු නොමැතිව සේවය අතහැර ගොස් සිටින සියළුම යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් අංශ හතරකට යටත්ව සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු පිළියෙල කර තිබේ.

වසරේ පළමු අදියර ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන මෙම පොදු සමා කාලය යටතේ 2019 අප්‍රේල් මස 22 වන දිනට නොකඩවා දින 21ට වැඩි කාල සීමාවක් නිවාඩු නොමැතිව සිටින නිලධාරීන් හා අප්‍රේල් මස 22 වන දිනට නොකඩවා මාස 6 ක් හෝ දින 180 කට වැඩි කාලසීමාවක් නිවාඩු නොමැතිව සිටින කොමිෂන් නොළත් නිලධාරීන්ට එම අවස්ථාව ලබාගත හැකි බව යුධ හමුදාව පවසයි.

තවද, නිවාඩු නොමැතිව මාස 6 කට වැඩි කාලසීමාවක් නොපැමිණ සිටින එහෙත් තවදුරටත් යුද්ධ හමුදා සේවයේ නැවත නිරතවීමට කැමති පුද්ගලයින් හට මෙමගින් යුද්ධ හමුදාවට නැවත එක්වීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලැබෙන බවද යුධහමුදාව ප්‍රකාශ කරයි.

එලෙස සේවයෙන් බැහැරව සිටින අයවළුන්ගේ ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවයන් සලකා පහත සඳහන් අංශ හතරට යටත්ව ඔවුන් හමුදාවෙන් නීත්‍යානුකූලව ඉවත් කරනු ලබන බව යුධ හමුදාව නිවේදනය කරයි

වර්ග කිරිම් අංක – I
යුද්ධ හමුදාව වෙත කිසිදු මුදලක් ගෙවීමට නොමැති සහ ඉවත් කිරීම සඳහා නීතිමය බාධාවක් නොමැති අයවළුන් යුද්ධ හමුදාවෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන අතර, යුද්ධ හමුදා ආකෘති පත්‍ර උපකරණ 1 (යු.ආ.උ 01) මත නිකුත් කර ඇති බඩු බාහිරාදිය නොසලකා හැරීමේ පදනම මත හා යුද්ධ හමුදාවට අදාළ නොවන සිවිල් උසාවි නඩු සහ සුළු වැරදි නොසලකා හැරේ.

වර්ග කිරිම් අංක – II
නීතිමය බාධාවක් නොමැතිව යුද්ධ හමුදාව වෙත යම් මුදලක් අයවීමට ඇති නම් එම මුදල් අනිවාර්යයෙන් අයකර ගන්නා අතර, යුද්ධ හමුදා යහසාධක අරමුදල සහ සුවසහන වෛද්‍ය යෝජනා ක්‍රමයේ ඉතිරිව ඇති මුදලින් එම අයකිරීම සිදුකර ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් ඇති නම් එලෙස ඉවත් කිරිමට කටයුතු කරනු ලබයි.

වර්ග කිරිම් අංක – III
නීතිමය චෝදනා නොමැති ඒකක අනිවාර්‍ය ඉතිරිකිරීම්, යහසාධක අරමුදල සහ සුවසහන අරමුදලින් හෝ වෙනත් ඉතිරිකිරීමේ මුදලකින් යුද්ධ හමුදාවට හෝ රජයට ගෙවිය යුතු මුදල්, ඇප බැඳුම්කර ඇතුළුව පියවා ගැනීමට හෝ එම මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වේ නම් ඇපකරුවන්ගෙන් හෝ ළගම ඥාතීන්ගෙන් එම මුදල් අය කර යුද්ධ හමුදාවෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි.

වර්ග කිරිම් අංක – IV
නීතිමය ගැටළු ඇති හා විනය කඩකිරිම්වලට ලක්ව වංචා දූෂණ අක්‍රමිකතා මෙන්ම සාපරාධී ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ අයවළුන් හට පවතින නීතිමය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව ක්‍රියා කර යුද්ධ හමුදාවෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරයි.

ඒ හා සමානව නිවාඩු නොමැතිව සිටින පුද්ගලයන් සඳහා යුද්ධ හමුදා ආකෘති පත්‍ර උපකරණ 1 (යු.ආ.උ 01) මත නිකුත් කර ඇති සියලුම බඩු බාහිරාදිය නොසලකා හරින අතර, යුද්ධ හමුදාවට අදාළ නොවන සිවිල් උසාවි නඩු සහ සුළු වැරදි නොසලකා හැරෙයි.

ඒ අනුව සඳහන් කර ඇති පරිදි යුද්ධ හමුදාවෙන් ඉවත්වීමට අපේක්ෂා කරන සියලු අයවළුන් සඳහා එම කිසිදු කරුණක් සැලකිල්ලට නොගැනෙයි

එමෙන්ම සේවා කාලය තුළ මාස 6 කට වැඩි කාලයක් නොපැමිණි එහෙත් නැවත බැඳී රාජකාරී සිදුකිරීමට කැමති පුද්ගලයින්හට කැමැත්තෙන් සේවයට නැවත එක්වීමටද මෙම කාලය තුළ ඉඩ ප්‍රස්ථාව ඇත.

මෙම වැඩපිළිවෙල අනුව එකී පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ අදාල රෙජිමේන්තු මූලස්ථාන වලට පැමිණ හෝ දන්වා සෘජුව එම අස්වීම ලබාගත හැකි බවද නිවේදනය කරයි.

මෙම පොදු සමා කාලය තුළ ඉල්ලා අස්වීම ලබාගැනීමට කැමති පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ යුද්ධ හමුදා හැඳුනුම්පත, ජාතික හැඳුනුම්පත සහ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරවලදී සිදුව ඇති තුවාල වලට සම්බන්ධ ලිපි ලේඛන ආදිය ඇත්නම් ඒවාද රැගෙන එන ලෙස දන්වා සිටිනු ලබයි.

Free Download Real 2V0-620 Vce & PDF For VCP6-CMA, VCP6-DCV, VCP6-DTM, VCP6-NV

Not to say the moment, from the sleeve out of Zhao s donation, said Chang Cheng Cheng Cheng this way, the Department of the original should not be disturbing. Daoguang Dili original text on the case is not an unreasonable, plus determined to be a good emperor, looked like a memorial to the governor even http://www.passexamcert.com/2V0-620.html the night Zhili Yamen, the governor Yamen dispatched people VCP6-CMA, VCP6-DCV, VCP6-DTM, VCP6-NV 2V0-620 to prisoners such as Li Chungang escorted to the capital Trial. Daoxu VMware 2V0-620 Vce & PDF Emperor Longyan case again for the state, Daoguang Longyan furious immediately encyclical Department of Punishments, immediately vSphere 6 Foundations Beta sent to the innkeeper innocent Li Chungang innocent people will all get into jail, not allowed to VMware 2V0-620 Vce & PDF slip through the net even though these five There are ten scholar, there are people, but also no alternative. Life II said The Prince of the six imperial Prince Edward Prince Edward, Seoul should know the painstaking care, when a heart like auxiliary to the ancestral foundation based. cough, natural disasters, national weakness Soldiers tired Disposal of a member of the disaster relief bureau, but also 2V0-620 Vce & PDF look at foreigners VMware 2V0-620 Vce & PDF face to act for the long run , cough And turn to Zhang with the forest Zhang Shou, you go back to Datong.

After dinner vSphere 6 Foundations Beta on this day, Changsheng VMware 2V0-620 Vce & PDF called the United States Li Zhenzhong. Estimate that the government s disaster relief food is coming VCP6-CMA, VCP6-DCV, VCP6-DTM, VCP6-NV 2V0-620 soon. The place of the tree. Li Li nodded 2V0-620 Vce & PDF and said Medium. Zhuo Yue VMware 2V0-620 Vce & PDF 2V0-620 Vce & PDF took Ning Yu s shoulder, she felt that VMware 2V0-620 Vce & PDF she liked this girl who loves to read.

But I can t wait for VMware 2V0-620 Vce & PDF a moment, I think VMware 2V0-620 Vce & PDF Li Wei, I want to finish dinner with him, sleep in this room together, VCP6-CMA, VCP6-DCV, VCP6-DTM, VCP6-NV 2V0-620 we can make love in 2V0-620 Vce & PDF a comfortable, free, and arrogant way, no need to worry about cheers 2V0-620 Vce & PDF too. Yingying said enviously. You are also very great. They listened to the music, and they talked about drinking VMware 2V0-620 Vce & PDF and watching the vSphere 6 Foundations Beta people dancing on the dance floor. She was so arrogant that she went straight to the front of the Tianchi, and smiled and asked You are Miss Ji I VMware 2V0-620 Vce & PDF see Take your photo. Although Zhong Chubo promised to bear all the losses of the Wu family, there was one young man in the family, but he added a patient.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *