අගමැතිගේ බිම බෝතලයේ ගොස් කෑල්ලක්

පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැති කාර්යාලයට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පානය කිරීම සඳහා ගෙනැවිත් තිබූ සිසිල් බීම බෝතලයක ගෝස් කැබැල්ලක් තිබී හමුවී ඇත.

මෙම ගෝස් කැබැල්ල හමුවේ ඇත්තේ අගමැතිගේ පානයට ගෙනවිත් තිබූ සිසිල් බීම බෝතලයක තිබිය දී ය.

මෙය කිසිවකු විසින් සිතා මතා කළ වැඩක්දැයි සැක මතු වී තිබෙන නිසා ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කිරීමට වැලිකඩ පොලීසිය වෙත බීම බෝතලය භාර දී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකවන බව පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන වේත‍්‍රදාරියා ද සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here