Sun. Feb 23rd, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

දරුවන් රක්ෂා කරන සුරක්ෂා ක්‍රියාත්මකයි

සුරක්ෂා රක්ෂණය 2019 වසර සදහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම සිදු විය. 2018 වසරේ දෙසැම්බර් පළමුවන දින සිට 2019 නොවැම්බර් 30 දින දක්වා සුරක්ෂා රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ගෙවීමට අලියාන්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් ලංකා ලිමිටඩ් ආයතනය ඒ අනුව ගිවිසුම් ප්‍රකාර ව එකඟතාව පල කර තිබේ.

පසුගිය වසරේ දී සුරක්ෂා රක්ෂණය ලබා දීමේ දී ලද අත්දැකීම් සහ හඳුනාගත් කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ මඟපෙන්වීම අනුව වැඩි ප්‍රතිලාභ සිසුන්ට හිමිවන පරිදි මෙවර අදාළ රක්ෂණ ආයතනය සමඟ ගිවිසුමට එළඹීම සිදුව ඇත. මේ යටතේ සෑම පාසල් දරුවකු සඳහා ම රුපියල් ලක්ෂ දහසකට අධික රක්ෂණාවරණ අවස්ථා හිමිවන අතර ලක්ෂ 45 කට ආසන්න සිසුන් පිරිසක් මේ යටතේ ආවරණය වේ.

මෙහිදී සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය, හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණය, ජීවිතාරක්ෂණය ලෙස රක්ෂණාවරණ තුනකි. සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය යටතේ පෞද්ගලික හෝ රජයේ රෝහල්ගතවීම සදහා රුපියල් 200,000/ක් ද, බාහිර ප්‍රතිකාර සදහා රුපියල් 200,000ක් ද, අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය සදහා රු 200,000 සිට අවශ්‍යතා ව සදහා වන මුදල ද, හිමිකම් ලෙස පවතියි. රජයේ රෝහලක නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් දිනක් සදහා රු 3000ක් ලෙස හිමිවේ.

හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණය යට‍තේ පූර්ණ අකර්මණ්‍යතාවක් සදහා රු 200,000ක් ද, අර්ධ අකර්මණ්‍යතාවක් සදහා රු 150,000 සිට රු 200,000ක මුදලක් දක්වා හිමිකම් ලැබෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ජීවිතාරක්ෂණය යටතේ ස්වභාවික හෝ හදිසි අනතුරු විපත් යන දෙකම ආවරණය වන අතර දෙමාපිය මරණයක දී එක් අයෙකු සහා රු 200,000ක් ද, සිසු වියෝවක දී අවමංගල්‍ය සහන ලෙස රු 150,000ක් ද හිමිවේ. පවුලේ පාසල් යන සියලු ම ළමයින්ට මව්පිය මියයාමක දී ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැක.

රජයේ පාසල්වල සිසුදරුවන්ටද  පෞද්ගලික පාසල්, විශේෂ උපකෘත පාසල් හා ජාත්‍යන්තර පාසල් සහ සියලු පිරිවෙන්වල අධ්‍යාපනය ලබන සියලු ම ශ්‍රී ලාංකික සිසුදරුවන්ට ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව සහතික කරමින්,අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ උපදෙස් සහ මගපෙන්වීම යටතේ සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සිදු කෙරේ.

මෙම ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම ඊයේ (03) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ  දී සිදු කෙරුණා අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ලේකම් නිහාල් රණසිංහ සහ අලියාන්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් ලංකා ලිමිටඩ් වෙනුවෙන් එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා සුරේඛා අලස් එම ගිවිසුමට අත්සන් තැබිය.

The Most Effective Cisco 400-051 Vce & PDF

What Cisco 400-051 Vce & PDF does Zheng Li say Zheng Li CCIE Collaboration said nothing, no matter what kind of person I used to be, as long as it is good for her now. Lie Li, we paid the price the old five cried. Don t cry, send them to the hospital Cisco 400-051 Vce & PDF Silly six Cisco 400-051 Vce & PDF children s mouth is vague, but the brain is clearer than the 400-051 Vce & PDF scared potatoes and the old five. 400-051 Vce & PDF Liu Haizhu can Cisco 400-051 Vce & PDF t move. Prisoners have pulled the frame and did not help Zhang Haoran to give hands, this is a good time to loyalty to Zhang Haoran. Li Lao s cousin found Li Lao s stick and said, Can t, you re the chess stall, don t put it, and then CCIE 400-051 I m going to hold it down. Four children Go back, I will invite you to drink the next day.

Just walked to the door of the 400-051 Vce & PDF dance hall, I Cisco 400-051 Vce & PDF heard a fascinating and CCIE Collaboration fascinating music. I took off the scarf of the hair, and my hair grew like a Cisco 400-051 Vce & PDF sip of water. She was woken up by the ringtone of the mobile phone and reluctantly was awakened Cisco 400-051 Vce & PDF CCIE 400-051 from her dreams. Li Wei seems to be born to do this. Xu Jiuyang came to the company to look for him, very gentle and beautiful one. If Duffen also picked up the glass, he also blessed him.

When the girl s white body was completely in front of him, he heard the you should go sound that was ringing in the ear, and it s getting smaller and smaller and disappearing. Shaking his Cisco 400-051 Vce & PDF head, Mr. Grandma Cisco 400-051 Vce & PDF said she couldn t figure it out. I can see the Cisco 400-051 Vce & PDF 400-051 Vce & PDF road, you don t need to pull. In order to be able to maintain development for a long time, organizations in CCIE 400-051 addition to quickly collecting guns CCIE Collaboration and ammunition and recruiting armed players with large waists are occupying and building their own strongholds and base camps. It is also a door Cisco 400-051 Vce & PDF to door. I think, after she married your 400-051 Vce & PDF grandson Zhenzhong, I asked her to have children in the first year It is best to have a little grandson I want to see this fourth generation Do you think too I have heard that after the marriage of people from different countries, the children born will be extraordinarily clever, and I hope that our little grandson is a brilliant child.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *