Fri. Nov 22nd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

චුන්නාකම් විදුලි බලාගාරයෙන් මූලික ඓතිවාසිකම් කඩ වෙලා

යාපනය, චුන්නාකම් උතුරු ජනනී තාප විදුලි බලාගාරයෙන් මූලික ඓතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර තිබේ. හිටපු විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම බලාගාරය ඉදිකිරීම් සිදුකරන ලදී.

ඒ අනුව එම ප්‍රදේශවාසීන්ට එක් නිවසකට රු. 40,000ක උපරිමයකට යටත්ව රු.මිලියන 20ක වන්දියක් ගෙවන ලෙස එම තාප විදුලි බලාගාරය පවත්වාගෙන ගිය නොදර්න් පවර් කම්පැනි පෞද්ගලික සමාගමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර ඇත.

එම තාප විදුලි බලාගාරයෙන් පිටවූ ඉන්ධන සහ ග්‍රීස් ළිං ජලයට එක් වී ජලය අපවිත්‍ර වී ඇති අතර එමඟින් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇතැයි පරිසර හා සොබා දහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති අචාර්ය රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා විසින් 2015දී මෙම පෙත්සම ගොණු කර තිබුණි.2015 වසරේදී මෙම පෙත්සම ගොණු කිරීමෙන් අනතුරුව 2016 වසරේ සිට මෙම තාප විදුලි බලාගාරයේ කටයුතු අත්හිටුවීමට ද අධිකරණය නියෝග කර තිබුණි. නියමිත සුදුසුකම් සැපිරීමෙන් අනතුරුව විදුලි බලාගාරය පවත්වාගෙන යා හැකි බවයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර ඇත්තේ.

කෙසේවෙතත් මෙම බලාගාරයෙන් සිදුවන පරිසර හානිය මෙන්ම ජන ජීවිතයට වන අහිතකර බලපෑම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දක්වාම වූ දිගුවක් විය. වත්මන් විදුලි බල,බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාද පසුගිය දිනෙක එහි නිරීක්ෂණයට එක් වූ අතර අධිකරණ කටයුතු අවසන් වූ පසු එම බලාගාරය නැවත සක්‍රීය තත්ත්වයට පත්කරන ලෙස එහිදී අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබුණි

මෙගාවොට් 8.6 බැගින් වූ දැවි තෙල් ආශ‍්‍රිත තාප විදුලි ජනක යන්ත‍්‍ර 03ක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ අතර ලංවිම සතු මෙම බලාගාරය නිර්මාණය කිරීම සහ ඉදි කිරීම ලංවිමට අනුබද්ධ දේශීය සමාගමක් වන ලක්දනවි සමාගම විසින් සිදු කරන බව එවකට විෂය භාර අමාත්‍යාංශය පැවසීය

සමස්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය වන මුදල රු. මිලියන 4000ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. මාස 04ක් වැනි කෙටි කාලයකින් මෙගාවොට් 24ක ධාරිතාවක් යාපනය අර්ධද්වීපය වෙනුවෙන් ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන බව එවකට ලක්දනවි සමාගමද කියා සිටියේය.

 

Provides Best GIAC GPEN Test Prep Latest Version PDF&VCE

GIAC Information Security GPEN Therefore, Never went to the province.Tseng Kuo fan suddenly turned a corner and asked, Zhao Dequn, there is something unclear in this ministry, and you need to give a GPEN Test Prep truthful answer. Zhang Ye really have that day, you can not just simply withdraw from office Opening never recruit, exile three thousand miles in exile, casually any one, can ruin your life Ceng Lin book quietly go out, while came in again, said Liu House Taiwan want to have starved. Xianfeng Emperor said Su Shun, you are saying that though.Su Shun said The emperor to the truth, the slave just think the top GIAC GPEN Test Prep priority is the suppression of bandits relief, and the GIAC GPEN Test Prep suppression of bandits and disaster relief requires a lot of money to support the slave that, may GIAC Certified Penetration Tester wish to GPEN Test Prep follow the ancestors, in the rich provinces donated, After the crisis, stop again. Li Bao, Liu Heng ah, bother you two to the capital to Zhou Sheng take an excuse to let him put the house back to Weng, he brought home the altar jar to Hunan We will meet again in only three years. Also considered GIAC GPEN Test Prep for a while, the two decided to move separately.Tseng Kuo fan still go to the government to help the funeral, Su shun go to the Angars general military government to act.

Feng Wei has GIAC GPEN Test Prep been growing GIAC GPEN Test Prep up under the care of his brother, far from the heart of Dongbatian. Sometimes the chicken is excited to fly to the neighbor s GPEN Test Prep house to take refuge the GIAC Information Security GPEN old Liu family is too dangerous, I still go to the old Zhang family to avoid it. Well. Zhao Hongbing and Li Si, two brothers who have never been soft, today, Li Yang GPEN Test Prep GIAC Certified Penetration Tester gave a phone call.

The compensation GIAC GPEN Test Prep for the big ears was coordinated by him, and the amount of GIAC GPEN Test Prep compensation was also affirmed. The two dogs suddenly remembered a poem by Tsangyang GIAC Certified Penetration Tester Gyatso, although Tsangyang GPEN Test Prep Gyatso is best at writing the favorite rhymes of Huang Lao s broken shoes. Lu Song took off the blue cotton jacket and http://www.testkingdump.com/GPEN.html took off his vest. Now, Feng GIAC Information Security GPEN Erzi came to the door himself. Liu Haizhu took Zheng Li in the water and took a few more steps. A few days later, Zhao Hongbing asked for a meal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *