ඇමති නවීන්ගෙන් නව පත්වීම්

 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ රියදුරු සහ කාර්‍යාල කාර්‍ය සහායක තනතුරු සදහා නව දෙනෙකු හට පත්වීම් ප්‍රධානය කිරීම අද වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී සිදු විය.

එසේ ලබා දුන් පත්විම්හි ජායා රුපයකි මේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here