වෝටර්ස්එජ් හෝටලයේ කාමර 48 ක් ඉදිකිරිමේ කොන්ත්‍රාත්තුවට රජයේ අනුමැතිය


බත්තරමුල්ල වෝටර්ස්එජ් හෝටලයේ කාමර 48 ක් ඉදිකිරිමේ කොන්ත්‍රාත්තුවට රජය අනුමැතිය දී ඇත.

නාගරික කුඩා සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් මෙලෙස ඉදිකිරිම සදහා එම කොන්ත්‍රාත්තුව ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි රුපියල් මිලියන1.288.7 මුදල සීමාසහිත “සතුට බිල්ඩර්ස් පුද්ගලික සමාගමට පිරිනැමීමට මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලි චම්පක මහතා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here