විරෝධතාවයේ නිරතවු විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර


පාර්ලිමේන්තුව වට රවුම අසල වි⁣රෝධතාවයේ නිරතවු සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් විසිරුවා හැරීම සඳහා පොලීසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කරන ලදි.

මෙම සිසුන්ගේ විරෝධතාවය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන මාර්ගයද වසා දැමීමට සිදු විය.

සමාජවිද්‍යාපිඨයට සිසුන් බඳවා ගැනීමේදි අැතිවන ගැටළු ඇතුළු ගැටළුවලට විසඳුම් ඉල්ලා ඔවුන් මෙලෙස විටරෝධතාවයේ නිරතවුනේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here