පරාද වූ වැය ශිර්ෂ සඳහා පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට


පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ පරාජයට පත්වූ අමාත්‍යංශ දෙකක වැය ශීර්ෂ වලට අදාලව පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් විය.

එය ඉදිරිපත් ක⁣ලේ සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි.

අදාල පරිපුරක ඇස්තමේන්තු වේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 287 කි.

මෙලෙස පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කෙරුණේ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු, පලාත් සභා හා පලාත් පාලන අමත්‍යංශයේ සහ මහා නගර හා බස්නාහිර සවර්ධන යන අමාත්‍යංශය සඳහායි.

එම අමාත්‍යංශ දෙකට අඅදාල වැය ශීර්ෂ කිහිපයක් අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේදී පරාජයට පත්විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here