චීන හා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන ආයතන දෙකක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්


ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යාපන ආයතනය හා චීනයේ ෂැන්ගොන් වෘතිය පුහුණු ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීමට නියමිතයි.

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිලිබඳව විවිධ පාඨමාලා චීනයේ විශේෂ වෙළද වෘත්තීය පුහුණු විද්‍යාලය සහනදායී මට්ටමින් ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුන්ට කෙටිකාලීන පාඨමාලා පැවැත්වීමට එකගතාව පලකර ඇත.

ඒ අනුව එම ආයතනය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළබිමට ජනාධිපතිතුමා විසින් යෝජනා කොට ඇත.

එයට රජයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here