අම්පාර දීඝවාපි දාගැබ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට රජය සුදානම්


අම්පාර දීඝවාපි දාගැබ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට රජය සුදානම් වෙයි.

නිවාස ,ඉදිකිරිම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකිරිම සඳහා යුද හමුදා⁣වේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදෙන⁣ ලෙස ඉල්ලා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඒ සදහා අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

සද්ධාතිස්ස රජතුමා විසින් ඉදිකර ඇති මේ දාගැබ 1947 ආරක්ෂිත ස්මාරකය ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here