Sat. Jan 18th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවට 7,8 ශ්‍රේණිවලට විභාගයක්

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අහෝසි කිරීම තුළින් අපේක්ෂා කරන්නේ ලෝකයේ ඉහළම දියුණුවක් ලබා ඇති රටවල් අනුගමනය කරන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන්ට අනුව මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ද සිදුකළ යුතු වෙනස්කම් සිදුකරමින් දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම බව ජනාධිපතිතුමා පවසයි.

ජනධිපති ගරු මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා මේ බව සඳහන් කළේ ගොඩගම සුභාරතී මහාමාත්‍ය විද්‍යාලයේ ඊයේ පස්වරුවේ පැවති උත්සවයක් අමතමිනි.

05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවට 07 ශ්‍රේණියේ දී හෝ 08 ශ්‍රේණියේ දී විභාගයක් පවත්වා එම විභාග ප්‍රතිඵල මත සිසුන්ගේ දක්ෂතා අනුව එක් එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා දරුවන් යොමු කිරීමට අධ්‍යාපන විශේෂඥයන්ගේ මඟපෙන්වීමෙන් ඉදිරියේ දී වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බව සඳහන් කළ ජනාධිපතිතුමා ඒ අනුව වෛද්‍යවරුන්, ඉංජිනේරුවන්, ගණිතඥයන්, කෘෂි විශේෂඥයන්, තාක්ෂණ විශේෂඥයන් ආදි ක්ෂේත්‍ර දක්වා දරුවන්ට ඉහළ අධ්‍යාපනයක් ලැබීමේ අවස්ථාව උදාවන බව පෙන්වා දුන්නේ ය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පිළිබඳ අධ්‍යාපන විද්‍යාව අනුව ගැටලුවක් පවතින බවයි. අධ්‍යාපනය ලබාදීමට හැකියාවක් නොමැති ඉතා දිළිඳු පවුල්වල දරුවන් රජයෙන් පාසලකට ඇතුළත් කර දීමනාවක් ද ලබාදෙමින් ඔවුන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීම පිණිස ආරම්භ වූ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද ජනප්‍රිය යැයි සම්මත පාසල්වලට දරුවා ඇතුළත්කර ගැනීමට ඇති එකම කඩඉම බවට පත්වීම හේතුවෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලු රැසක් මතුව ඇති බව ද ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේය. එමෙන්ම ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ අද විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වන දරුවන්ගේ 86්‍ර ක්ම ශිෂ්‍යත්වය සමත් වූ දරුවන් නොවන බව සංඛ්‍යා ලේඛනය පෙන්වා දී තිබෙන බවයි.

මෙම අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වෙනසක් ඇතිවිය යුතු අතර සියලු පාසල්වලට අවශ්‍ය සම්පත් ලබාදෙමින් රටේ සියලු දරුවන්ට තම දක්ෂතාවයන් අනුව ඉදිරියට යාමට අවස්ථාව සලසාදීමේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක වැදගත්කම ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි කළේය. එමෙන්ම ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ උපාධිය ලබාගෙන රැකියා ඉල්ලා මහ පාරේ උද්ඝෝෂණය කරන අධ්‍යාපන ක්‍රමය ද කඩිනමින් වෙනස් විය යුතු බවයි.

ලෝකයේ ඉහළම දියුණුවක් ලබා ඇති කිසිඳු රටක එක් පාසලකට දරුවන් දහස් ගණනක් ඇතුළත්කර නොගන්නා අතර දරුවන් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් කුඩා කල සිට ඔවුන්ගේ විනය ගොඩනැගිය හැකි ආකාරයෙන් සීමිත සිසුන් පිරිසක් එම විද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලබන බව ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නේ ය.

එබැවින් තරගකාරිත්වය අවසන් කර රටේ සියලු දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමට මෙන්ම හැදියාවෙන් යුත් විනයවත් දරු පරපුරක් ගොඩනැගීමට අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ සිදුවිය යුතු වෙනස්කම් පිළිබඳ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සියලුදෙනාගේ කඩිනම් අවධානය යොමුවිය යුතු බව ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේය.

CompTIA CV0-001 Real Exam : CompTIA Cloud+ Certification Exam

Zeng Guoxue, Zeng CompTIA CV0-001 Real Exam Guohua quickly raised brother.Zeng Lin book did not think his son CompTIA Cloud Essentials CV0-001 CompTIA Cloud+ Certification Exam s sentence, a violation of law, put his own little wish to CompTIA CV0-001 Real Exam do a clean sweep. This led to the overall decline in the quality of counties in these two provinces, the lowest rate of entry examiners. He did not dare to delay, hurriedly celebrated with the celebration of culture, took Zhou Sheng and two Gosh Ha, embarked on the road back home. If adults do not mind, the next official is satisfied.Tseng CompTIA CV0-001 Real Exam Kuo fan did not move that bowl of rice, but drank three bowls of sweet potato soup, which put down the chopsticks, said Officials face CV0-001 Real Exam dishes, the people of the fortune also. Please small hall to sit Tseng Kuo fan less than words, at this time, outside was hurriedly ran into a body plain white people, can not help but shocked Li Baoli boss, Officer also hurriedly set foot. Tseng Kuo fan strangely CV0-001 Real Exam thought in the car When the time comes, no one should go to the CompTIA CV0-001 Real Exam city when there are so many people.

Will continue to live in CompTIA Cloud Essentials CV0-001 Real Exam the hearts of future generations, and will give time to imprint, so that future generations still know after CompTIA CV0-001 Real Exam many CompTIA Cloud+ Certification Exam years, this man has lived in the past. Remember to use every CV0-001 Real Exam opportunity to promote your products. She didn t say who CompTIA CV0-001 Real Exam you are, she didn t know who you were, I found it myself. But she pretended not to hear, until he said it again, she only extended a little tongue. CompTIA Cloud Essentials CV0-001 200,000 meters. Zhenzhong lips opened in surprise, but he did CompTIA CV0-001 Real Exam not let himself exclaim, it would be a little rare and strange. He always thinks that privateness is the source of all evil.

Of course, there is no pause in the middle, stop and stop, stop and CV0-001 Real Exam stop just like you are drinking water, drink for a while, take a break and drink. The law is like this, only when I am with Niu Wenhai, and the grandfather of Laoliang in history, in terms of thoughts and feelings, in the attitude towards the world and in finding the gaps and opportunities in historical development. It has an extra stringed sound and an extravagant meaning, and it has CV0-001 Real Exam CompTIA Cloud Essentials CV0-001 a soul. How different is this from Liu Laopo CompTIA CV0-001 Real Exam s In an CompTIA CV0-001 Real Exam era and social CompTIA Cloud+ Certification Exam system, but his thoughts and memories CompTIA CV0-001 Real Exam CompTIA CV0-001 Real Exam of him are more than all the people living in front of him not only Liu Laopo. Once reminded, we are beginning to worry about the lungs and the desire to give up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *