වදක තනතුරට බඳවා ගැනීමේ පරික්ෂණ අද සහ හෙට


වදක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ මූලික සම්මුඛ පරීක්ෂණ අද සහ හෙට පැවැත්වෙයි
    
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ දී මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා අයදුම්කරුවන් 79 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා සිටියි.

වදක තනතුර සඳහා අයදුම්පත් 102ක් ලැබී තිබූ අතර එම අයදුම්පත් අතරින් 79ක් මූලික සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා තෝරාගෙන ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here