ප්‍රදිප් අමිර්තනායගම් අගමැති නි:කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි ලෙස පත් කෙරේ

   

ප්‍රදීප් අමිර්තනායගම් මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගේ නියෝජ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙස පත් කර ඇත.

අමිර්තනායගම් මහතා එක්සත් රාජධානියේ වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ අධිශිෂ්‍යත්වලාභියෙකි. ජනමාධ්‍ය, ප්‍රචාරණ හා පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 30 කට අධික අත්දැකීම් ඇති ඒ මහතා ජාතික රූපවාහිනිය, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ජාතික ගුවන් විදුලිය යන ආයතනයන් හි ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙකු හා විස්තර විචාරකයෙකු ලෙස ද කටයුතු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here