අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අධිප්‍රමාණය වෙයි


අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අධිප්‍රමාණය වෙයි.

ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කලේ ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 176.66 අගයක් ගත් බවයි.

එහි ගැනුම් මිළ රුපියල් 172.82 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here