යුධ හමුදාව සතු ඉඩම් ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුකාරවරයා මැදිහත්වේ

දැනට ආරක‍ෂක හමුදාව යටතේ පාලනයවන මහජනතාව සතු ඉඩම් නිදහස් කිරීම කඩිනම් කල යුතු බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා යාපනය වලිකාමම් මහතා පවසයි. මේ සම්බන්දයෙන් අධිආරක‍ෂිත කලාපයේ පිහිටි අනිකුත් පෞද්ගලික ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව ආරක‍්ෂක හමුදවේ නිලධාරීන් සමඟ ආණ්ඩුකාරවරයා සාකච්ඡා කර ඇත.

ආරක්ෂක හමුදාව යටතේ පාලනයවන වලිකාමම් උතුරු ප්‍රදේශයේ තවත් අක්කර 400ක් පමණ නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව මෙම අවස්ථාවේදී ආරක‍ෂක හමුදාව විසින් පවසන ලදී. උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා යාපනය වලිකාමම් උතුරු ප්‍රදේශයේ වර්තමාන තත්ත්වය මෙලෙස දැන ගැනීම සඳහා, එම ප්‍රදේශයේ සංචාරයක යෙදී තිබිණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here