දේශීය කිරිපිටි කර්මාන්තයේ කඩා වැටීමක් නැ


දේශීය කිරි පිටි කර්මාන්තයේ කිසිදු බිඳවැටීමක් සිදුව නැතිබව කෘෂිකර්ම,ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු,පශු සම්පත් සංවර්ධන,වරිමාර්ග සහ ධීවර ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

කිරිගොවීන් ලක්ෂ 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිටින බවත් කිරිපිටි ගැන සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ කරන්න  පරීක්ෂණාගාරවලට යවා තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එහි වාර්තා ලැබුණු පසු පාර්ලිමේන්තුවට දැන්වීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට තිබේ.

දේශීය  කිරිපිටි නිෂ්පාදනයේ සිටින්නේ කීපදෙනෙකු පමණක් බව සහ දේශීය කිරිපිටි නිෂ්පාදනයේ කඩාවැටීමක් නොමැති බවත් අමත්‍යවරයා පවසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here