කුඩා පරිමාණයේ  ජල විදුලි බලාගාර තැනීමට අයදුම් කිරීමට සීමාවක් නැහැ

ඇල දොල ගංගා ආදියේ  ජලය උපයෝගි කරගනෙ කුඩා පරිමාණයේ  ජල විදුලි බලාගාර තැනීම සඳහා අයඳුම්පත් යොමු කිරිමට කිසිඳු සීමාවක් පනවා නොමැති බව ශ්‍රි ලංකා සුනිත්‍ය බල ශක්ති අධිකාරිය පවසයි. ඒ සඳහා අයඳුම්පත් භාර නොගන්නා බවට පැතිර යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව ශ්‍රි ලංකා සුනිත්‍ය බල ශක්ති අධිකාරියේ  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රංජිත් සේපාල මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ මේ වනවිට රත්නපුර ,කෑගල්ල,නුවර එළිය ඇතුළු තෙත්කලාපීය කඳුකර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉදිකර ඇති බවයි. කුඩා පරිමාණ විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමට සුදුසු පාරිසරික පසුබිම් හා අවශ්‍ය සම්පත් සපුරා ඇත්නම් ඕනෑම පාර්ශවයකට තම අයඳුම්පත ශ්‍රි ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියට යොමුකිරීමට හැකි බව රංජිත් සේපාල මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here