Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

එන්ට්‍රප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සාර්ථකව ගමට ණය ලබා දෙයි

ව්‍යවසායකයන් ලක්ෂයක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් හඳුන්වා දුන් එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මේ වන විට ලියාපදිංචි කර ඇති ණය සංඛ්‍යාව 46,673ක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ යටතේ රුපියල් මිලියන 78,621.6ක් වටිනා ණය ලබා දී තිබේ. වැඩිම ණය ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇත්තේ “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වන අතර එම ණය සංඛ්‍යාව 20,286කි බවයි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

“ගොවි ජනතාව” වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක “රන් අස්වැන්න” සහ “ගොවි නවෝදා” ණය යෝජනා ක්‍රම වෙත ද ඉහළ ඉල්ලුමක් ලැබී තිබේ. ඒ අනුව “රන් අස්වැන්න” ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලබා දී ඇති ණය සංඛ්‍යව 17,484කි. “ගොවි නවෝදා” ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ද ණය 3,337ක් ලබා දී ඇත.

නිවාස සිහිනය සැබෑ කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක “ජය ඉසුර” ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය 2258ක් නිකුත් කර තිබේ. පරිසර හිතකාමී සූර්ය බලශක්ති පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක “රිවි බල සවි” ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ද ණය 1339ක් නිකුත් කර ඇත.

නව මාධ්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා සහ උපකරණ අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සඳහා මාධ්‍යවේදීන් 661 දෙනෙකුට මේ දක්වා “මාධ්‍ය අරුණ” ණය ලබා දී තිබේ.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ වූයේ 2018 වසරේ ජූනි මස 21 වැනි දා ය. උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළුව දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකුවල එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා කවුළු විවෘත කිරීමට පියවර ගත් අතර එම වසර අවසානය වන විට ලබා දී තිබූ ණය සංඛ්‍යාව 39,000ක් පමණ විය. මෙම ණයවල පොලිය සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් රජය මගින් අදාළ බැංකු වෙත ගෙවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5250ක මුදලක් වැය කර තිබේ.

මේ අතරින් විදේශ සේවයේ නියුක්තිකයන්ට නිවසක් සාදා ගැනීම සඳහා වන “සිහින මාලිගා” ණය යෝජනා ක්‍රමය, නව විවාහක යුවල වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක “හෝම් ස්වීට් හෝම්” ණය යෝජනා ක්‍රමය සහ උසස් පෙළ විභාගය සමත් වූවන් වෙනුවෙන් උසස් අධ්‍යාපනය පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා වන “මගේ අනාගතය” ණය යෝජනා ක්‍රමය සුවිශේෂී වේ.

මේ වසරේ ණයලාභීන්ගේ පොලී ගෙවීම සඳහා පමණක් අයවැය මගින් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 6100කි.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය තව දුරටත් ජනතාව අතරට රැගෙන යාමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක “එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ඔබේ ගමට” ජංගම සේවය පසුගිය දා වැලිගමින් ආරම්භ කෙරිණි. 7000කට අධික නව ව්‍යවාසායකත්ව අපේක්ෂා සහිත ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැති සමාරම්භක වැඩසටහනේ දී පමණක් ණය ගැනීම සඳහා එහි ස්ථාපිත රාජ්‍ය බැංකු ශාඛා වෙතින් පුද්ගලයන් 1327 ලියාපදිංචිය ලබා ගෙන ඇත. ජංගම සේවය දිවයන පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ

100% Pass Microsoft 70-346 Certification 100% Pass With A High Score

What do you mean by that Husband turned his brain too slowly. You don t want to swear. Oh, it s you You will do it in addition to Microsoft 70-346 Certification pretending to 70-346 Certification be forced Blowing you to top seven or eight, when you really need an 70-346 Certification officer, Microsoft 70-346 Certification you go. I Microsoft 70-346 Certification am still at this tone, and it Microsoft Office 365 70-346 must Managing Office 365 Identities and Requirements be his tyrants.

Suddenly issued a devil like laughter, must say, in addition to noble, or noble some goods, in addition to dirty, or mean, it was disgusting. Thanks to Zhen total lift, since I am a Microsoft Office 365 70-346 genius seal, I genius to say, you do not see strange, Microsoft 70-346 Certification Managing Office 365 Identities and Requirements Zhen total, you gamble ruthless, is threatening that person, intimidating myself You are over genius. Her youth education and virginity Microsoft 70-346 Certification education were completed under the closed conditions by the mother and younger brother adopting a private supplementary school. He hoped tonight s farewell ceremony with a strong human touch irrelevant to the business, rich in cultural connotations and long standing heavy sense of history. He still has humanity.In comparison, the godmother and Zhen Yilong two guys, it touches on her to jump into the fire pit, strong press her head sinking in the world of urban music scene in order to protect their own survival, she retaliated against the attack and even killed http://www.examscert.com/70-346.html Do not hesitate, never miss any one of the men and 70-346 Certification women who threaten her survival.

Go to your prosperous brother, just say that I said, let him give you five hundred dollars Five hundred dollars Shang Tian almost laughed after a trip, what is enough for five hundred dollars How many times can I enter the ballroom Grandpa is not because you often do not go out and do not know today s Microsoft 70-346 Certification consumer market Or 70-346 Certification is it that the brain has gone wrong The number of the numbers is unclear. Since you can trust your dreams, you should know where Microsoft 70-346 Certification we live, you can come, you can come and live with us. Managing Office 365 Identities and Requirements Yesterday s broadcast said that Nanyang had the first individual cement prefabricated factory, 70-346 Certification so I estimated that we can start. Li Microsoft 70-346 Certification told the head of the day to send someone Microsoft Office 365 70-346 to assist The goods are re installed in a medium sized car, and the heirs can depart for Tianjin. She now knows what it would be like when her son spoke to her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *