Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

දෙමුහුන් අධිකරණයක් අවශ්‍යමයි

යුද සමයේදී සිදු වූවා යැයි පැවසෙන් යුද අපරාධ හා මානව හිමිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මෙරටට දෙමුහුන් අධිකරණයක අවශ්‍යතාවය සිදුව ඇති බවත් ශ්‍රීලංකාවට වසර දෙකක කාලයක් නැවත ලබා දීම අනුමත කල නොහැකි බවට උතුරු පලාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේශ්වරන් මහතා නිවේදනයක් මගින් පවසා ඇත.

එහිදී වැඩි දුරටත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය වරයා සිය නිවේදනය පෙන්වා දී ඇත්තේ,

‘පසුගියදා ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කල 40-1 යෝජනාව මගින් තවත් වසර දෙකක කාලයක් ලබා දීම යුද අපරාධ කරුවන්ට පැන යාමට ඉඩ ලබා දීමක් තෙවසරක් ගතව ඇතත් ආරක්ෂක අංශ භාරයේ ඇති ඉඩම් මුදා හැරීම ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව අපොහොසත් වී ඇති බවටය.

එබැවින් ශ්‍රීලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් වරියගේ විශේෂ නියෝජිත වරයෙක් මෙරටට පත්කරන ලෙසටත් එම කාර්යාලය අනිවාරයෙන්ම උතුරු හෝ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ පිහිටිවිය යුතු බවටය

නව යෝජනාව මගින් මෙරට රජයට අවස්ථාව ලබා දී ඇත්තේ 30 -1 යෝනවේ අඩංගු කරුනු ඉටු කිරීමට බැවින් යුද සමයේදී සිදු වූ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට දෙමුහුන් අධිකරණයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවටත් 2015 වසරේ කොමිෂණ්සභා වාර්ථාව සම්බන්ධයෙන් විමසා බැලීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉන්දීය හිටපු අගවිනිසුරු වරයෙකුගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් ජාත්‍යන්තර ස්වාධීන විද්වත් කමිටුව ක් පත් කොට ඇති හෙයින් එය පූරාවාදර්ශයක් කොට ගෙන දෙමුහුන් අධිකරණයක් පිහිටවිය යුතු බවටය.

The Open Group OG0-091 PDF Ebook : TOGAF 9 Part 1

Zeng Guofan therefore decided to The Open Group OG0-091 PDF Ebook personally go this year.That night, Emperor Daoguang called Zeng Guofan. Wen Qing, Tseng Kuo fan once received a holy mission, not to delay, a little ready, that is, bring the pro soldiers on the road to The Open Group OG0-091 PDF Ebook disaster relief. This should let Spring know that it is not surprising that it should not be a break off Do you have the courage to do such an offense Thanks to Huang Liang did not wear official clothes Think of this, accelerated footsteps at the foot, but still into the city after noon. According to the Qing rule, officials are not allowed to go prostitutes to eat flowers and wine, one night, there is monitoring the Censor who led the Ban Armed Forces fireworks to check the The Open Group OG0-091 PDF Ebook night, arresting OG0-091 PDF Ebook prostitutes OG0-091 PDF Ebook to eat flowers wine official, is immediately play slap in the palm, no matter you Zhongtou Ye Hao, Department Hall Ye Hao, finished, but also note the name, not pleasing The Open Group Certification OG0-091 to the eye, but also to allow the Forbidden to bring the official withheld received to go to the Ministry of officials, ranging from light Disposal, penalty, but then get rid of fame and fortune, and even send troops and units out with a few coolies, the handling of a wide variety of forms. Daoguang Emperor at this time only to know that the plain TOGAF 9 Part 1 is to cut too early, equal to fulfill the more Yifu. Zeng Guofan smiled while walking and asked dare to be too young to eat too late Huangzitao Huang Liang mysterious smile, no words.

01 cm.Yes, so close.0.01 cm.She ran to me, her hand and my hand The Open Group Certification OG0-091 so close.I know she s safe can not it The Open Group OG0-091 PDF Ebook be safe As long as I OG0-091 PDF Ebook entered the circle of caution I use her body to protect her TOGAF 9 Part 1 Streaming. I have no friendship with the dog dog even in Finland who dare to be with the army dog master I am not afraid of the domestic dog head group But there is courage. Put down the phone on the vertical and horizontal ah Do not mention the letter, when I go home to visit relatives pulls out my few letters inside my drawer, which is not a tear marks ah then what do you say that our brigade Have not seen how many noodles with his son has been armed with field army, with age, he will have what feeling So, he would be particularly lovingly minded to a little black eyed soldier who was under 18 years of age he had always been a soldier, and his guard told me it was the only exception to me OG0-091 PDF Ebook in the first team of the Kobolds, When I came, I was the youngest soldier. But I do not know I do not The Open Group OG0-091 PDF Ebook want to answer them either.Brothers laugh at the bath to a stink wash.

Knocked down. Liu Haizhu had already prepared for it. Let TOGAF 9 Part 1 s go back to sleep Liu Haizhu and Lao Weitou walked back along the thorny path, and the The Open Group OG0-091 PDF Ebook moon had risen to the center The Open Group Certification OG0-091 of the sky. The old OG0-091 PDF Ebook five gave a thumbs up The Open Group OG0-091 PDF Ebook again The scorpion, The Open Group Certification OG0-091 PDF Ebook really have you, how is the name of the weasel so good A good guy Have you anecdote Huang Zhonghua did not dare to compete with Li anchor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *