Sun. Feb 23rd, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

මධුෂ් ඇතුළු පිරිස මෙරටට පිටුවහල් කිරීමට අධිකරණ නියෝග

ඩුබායි පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින පාතාල නායක මාකඳුරේ මධූෂ් ඇතුළු පිරිස ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීමට නියමිතව ඇති බව පැවසේ. ඒ අනුව සදහන් වන්නේ ඩුබායි අධිකරණය එ සදහා අවසර ලබා දී ඇති බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඔවුන්ව මෙරටට පිටුවහල් කිරීම පිලිබදව මේ දිනවලදී කතාවට ලක්වූ අතර තවම නිශ්ශිත දිනයක් මෙරටට දැනුම් දී නොමැති බව පැවසේ.

ඒ නිසා මේ වන විටත් ඔවුන් පිළිබදව සෝදිසියෙන් සිටින්නට සියළු ආරක්ෂක අංශ වලට දැනුම් දී තිබෙන බවත් විශේෂයෙන් කටුනායක විශේෂ නිලධාරීන් පිරිසක් අනුයුක්ත කර ඇති බවත් මෙම ආරංචි වල සදහන් වේ.

ඔවුන් එලෙස මෙරටට පිටුවහල් කිරීමෙන් පසුව කටුනායක ගුවන් තොටුපලෙන්ම ගෙන වැඩි දුර පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීමේ සුදානමක් ඇත.

පසුගිය පෙබරවාරි 05දා අත්අඩංගුවට ගත් මෙම පිරිස දින 50 ක පමණ කාලයක් පොලිසිය විසින් රඳවා ප්‍රශ්න කිරීම් සිදු කෙරුනේ ඩුබායි තරු පන්තියේ හෝටලයක දී සංවිධානය කර තිබූ උපන්දින සාදයක දී මාකඳුරේ මධූෂ් ඇතුලූ 31 දෙනෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවටගැනීමෙන් පසුවය.

 

 

AS.

100% Pass EMC E20-385 Certification Exam

Stop shaking his head alone, what a moan look.Tseng Kuo fan heard this remark, instant stunned there, my mind blank. Shao Yi chen solemnly said You a few people can not be nonsense laughed, but under EMC Certification E20-385 the right thing to EMC E20-385 Certification Exam do you think ah, Don adults is recognized EMC E20-385 Certification Exam as the first celebrities in the country, and several dismissed the big no contact For example, Contacts E20-385 Data Domain Specialist Exam for Implementation Engineers letters, calligraphy and painting, famous posts, etc. They were overwhelmed.My heart was secretly planning to send away the imperial envoy, E20-385 Certification Exam immediately move nest Governor of Henan Province, former governor of Henan Province, Bush was originally an ambassador, and the spring vacancy, first by his acting governor, a year later, put a real shortage. The governor should also exercise his own supervision at the same time http://www.passexamcert.com to prevent EMC E20-385 Certification Exam the loss of donations and the loss of donations , Fat people black heart.

Tseng Kuo fan pointed to the plate and said This is the best of both breeds of pickles, a full two cylinder preserved, after dinner, I let Tang Xuan Feng two altar Mrs. When the job description by the Bush administration reception.After the envoy of the Bush administration received the orders, he was led by E20-385 Certification Exam the Chief Executive of the Bush Administration and went to the governor s court to call the ministry and make inquiries to the governor. Even more so that Zeng Guofu puzzled, the banquet seats on the constitutional members EMC E20-385 Certification Exam have come particularly strange, like his father went to Beijing to see such a EMC E20-385 Certification Exam thing, it is worth the message to fly Human relations, in human wishes. This situation is rare in the country.Tseng Kuo fan according to the case into a court with thanks to grace. Shandong no hills, most of the flat.The villages were so near to each other, that sometimes the two villages were separated by a narrow road, and when they came to the mouth of the village, they were full of smoke and sweet potatoes and taro tastes. Zeng Guofan strode into the high drink loudly so lively, Jia adult words is what Jia Ren is squinting to E20-385 Data Domain Specialist Exam for Implementation Engineers bring the little opera to sing eighteen touch, suddenly heard http://www.examscert.com a drink, scared he quickly opened his eyes four look, EMC E20-385 Certification Exam his face then changed dramatically EMC Certification E20-385 I do not know when suddenly more than two Name Gosh Ha and five or six soldiers, Zeng Guofan is a large sample of standing next to the house EMC E20-385 Certification Exam door, his face hanging like a smile face.

Uncle and Jiacheng couple came condolences, Rui Juan stay with her.The next day, my brother also came to live for a day, crying brother in law misfortune, more cry sister sister s unlucky fate. I thought, E20-385 Certification Exam but the timing is not yet mature, so EMC E20-385 Certification Exam slowly later.a lot of good days did not go to the store manager, fully entrusted to the small Qin child care management, he also assured. Especially secretly hear to complain, the son is particularly terrible, mother, how do you mix unrelated lame together, vowed to come to an end your own man, my dad Can not lose dad, you can I E20-385 Certification Exam have it all She sipped him, you do not talk to mother After Li Jiaicheng match, mahjong master also come to the door, but also a EMC E20-385 Certification Exam lame He told his story that there was no direct relationship with her show, when she had divorced him, but the two lame gathered together reminiscent of their own life experience, their hatred of ex husband once again rose to light. Xiao Qin suddenly became the world s best dumplings.Ode to a minor north gentleman agreement, about the three EMC Certification E20-385 chapters in front, so he did not dare to disagree what can be, that is, can not break the restricted area, to wait for that day to worship the elders worship thanks to worship the day after tomorrow. Some say at least five.Okay, five.Who are your representatives Middle aged man stood up, the first representative Ruijuan someone stabbed behind her, she was strong E20-385 Data Domain Specialist Exam for Implementation Engineers and courageous to say that I am a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *