2018 (සා.පෙ.ළ) විභාගයේ ප්‍රතිපල නැවත පරීක්ෂණයට අයදුම්පත් කැඳවයි

 

2018 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ ප්‍රතිපල නැවත‍ පරික්ෂනය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

එම අයදුම්පත් අප්‍රේල් මස 12 වන දිනට හෝ ඊට පෙර විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්,ජාතික ඇගයිම් හා පරික්ෂණ සේවා,ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව,තැ.පෙ.1503,කොළඔ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලැබීමට සලස්වන ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here