මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන සහ තුන්වන අදියරයේ වැඩ මේ වසරේ අවසන්:ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු කොටස සහ දෙවැනි කොටස වැඩ මේ වසරේ වැඩ අවසන් කරන බව සභානායක,අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන්කොට තිබේ.මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට පමණක් මිලියන 5386ක මාර්ග සංවර්ධනය කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි

මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ තුන්වන කොටස ගැන අර්බුදයක් පවතින බවත් මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු කොටස සහ දෙවැනි කොටස වැඩ මේ වසරේ අවසන් කොට කුරුණෑගල දක්වා අධිවේගී මාර්ගය ජලය බැසයාමට හැකිවන ලෙස සියයට 30% කුළුණු මත ඉදි කරිම් සිදුකරන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here