Tue. Dec 10th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

මන්නාරම දකුණු මුහුදේ පාවී ආ බීඩි කොල තොගය

මන්නාරම දකුණු මුහුදු තීරයේ සිදු කළ සෝදිසි කිරීමකදී මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ බීඩී කොළ තොගයක් අද නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් විසින් සොයාගෙන තිබේ.

මෙම බීඩී කොළ තොගය පාර්සල් 33 ක බහා තිබී ඇති අතර එහි බර කිලෝග්‍රෑම් 1456.1 ක් බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කලේ.

නීති විරෝධී අන්දමින් මෙරටට රැගෙන ඒම සඳහා මෙම බීඩි කොල තොගය මුහුදේ පා කිරීමට කටයුතු කොට ඇති බවට සැක ‍කරන අතර අදාල බීඩී කොළ තොගය ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යාපනය, රේගු කාර්යාලය වෙත භාර දීමට නියමිතයි. 

තවද, පසුගිය මාර්තු 26 වන දින වයඹ නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් විසින් උඩප්පුව මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි කිරීමකදී මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 1232.5 ක ප්‍රමාණයක් සොයා ගන්නා ලදී.

ඒ අනුව, මෙම වර්ෂයේදී පමණක් නීති විරෝධී ලෙස බිඩී කොළ මෙරටට රැගෙන ඒමට උත්සහ කරන ලද අවස්ථාවන් 08 කදි පුද්ගලයින් 09 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එහිදී බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 8000 කට අධික ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කොට ඇත

නාවික හමුදාව විසින් සිදු කරනු ලබන නිරන්තර මෙහෙයුම් හේතුවෙන් සාගරය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් සිදු කරනු ලබන ජාවාරම්කරුවන් නීතියේ රැහැනට කොටු කර දීමට හැකි වි ඇති අතර, ඉදිරියේදී ද මෙවැනි නීති විරෝධී ජාවාරම් මැඩපැවැත්වීමට නාවික හමුදාව නිරන්තර මෙහෙයුම් සිදු කරමින් සිටින බව නාවික හමුදාව පවසයි .

Most Reliable 70-417 Certification Exams For Windows Server 2012

When you see them again, do you have something to sit with The past is the same, but when you remember, you start to take what you need you face strangers every day because of the familiarity of the past, you become more strange, but those who meet for the first time are extraordinarily friendly. Children in other villages feel just because their villages have meetings and familiarity with Microsoft 70-417 Certification Exams the landscape of Windows Server 2012 70-417 their villages in the hands of their owners, where they are conceited and walked around, we feel To be discouraged and compressed there is no courage to bargain when buying things. Re Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 finding the joy of Wang Xijia s glory and the shadow is double not the little Liu who suffers from Alzheimer s disease can do it, but because of his dementia and stubbornness, his muttering and nonsense The Microsoft 70-417 Certification Exams gibberish has inspired me. They said, There is no hair on the mouth, and the work is not strong When you leave, let them bring On the cotton jacket, they just don t listen The silly boy sleeps cold, all by the body, now see the result I heard that two people are still having a fever I heard that two people are still in a coma I don t know if they can survive the past Let s live Don t listen to the old sayings, lose money in front of you Things got to this point, even http://www.passexamcert.com Liu Heiling Microsoft 70-417 Certification Exams and Li Dachun s sister in law couldn t hold on to wash themselves Innocent, 70-417 Certification Exams but also began to fight back I have told them long ago, hungry and hungry with dry food, don t wear clothes, they just don t listen The cotton jackets were thrown into the car, and they were given Throw it down Who do you say is this anger Is it regret now Then everyone all praised Liu Laopo and said, It s still a good old man It s still a foresight So much at the time Microsoft 70-417 Certification Exams Jacket against him, he is unmoved I saw it at the time.

On the same day Zeng Guofan to the Department 70-417 Certification Exams of duty to duty, the incident officer went to the Ministry of Defense, to convey the Secretary Windows Server 2012 70-417 Shou call. Zhou Sheng quietly told him Lord, Xiangxiang , and give you the old with a three altar pickles and five pairs of cloth shoes. Ten big money is not less Microsoft 70-417 Certification Exams than the old lady three meals a day thanks to this.Tseng Kuo fan took out 60 big 70-417 Certification Exams money in front of the old man and thought for a moment Late Born in Haihe on October 11 of Jiaqing 16 years. The officer sat down on a stool and asked, Are you the name of Engel s brother in law Nobunaga nodded and punctuated the Microsoft 70-417 Certification Exams Microsoft 70-417 Certification Exams guards on either side Let s Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 go Two guards took out already prepared ruler long two thin iron cones, one man tramples Wen teacher kneeling two legs, one man picked up the awn, to that gentleman s ass on the chaos up, tie him Faint four or five times before they stop living.

Jerry think they have to defend the dignity of their men, would like to say something foul language scandal in return, but also feel the loss of Microsoft 70-417 Certification Exams Professor, Dr. Although the passing of one or two decades passed without any dislocation anyway, he and his native people conscientiously agreed with the taste of the Russian guy. My mother s dim look a little surprised, my father instead shocked.He is a veteran who has seen Microsoft 70-417 Certification Exams the world, dancing shining white 70-417 Certification Exams knife, how many Windows Server 2012 70-417 men wander the head, Shu volume freely, quietly. Rui Qin greet children to eat breakfast, just put a wink on him, you wait.Of course, these branches and leaves really do not need to be transparent to my sister. The factory brothers Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 probed him into the situation.He practiced his promise to 70-417 Certification Exams Chen leadership, saying that he had no money to subscribe and had already signed his ID card.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *