මැතිවරණය ජාතික ප්‍රශ්නයක් වජිරගෙන් ඩලස්ට පිළිතුරක්

මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය ජාතික ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇති බව අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පවසයි.

පළාත් පාලන මැතිවරණය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට වැරදුණා බව කියන අමත්‍යවරයා ඒ නිසා ඒ වැරැද්ද නැවත අපි පළාත් සභාවලටත් කරනවාද නැද්ද කියලා තීරණය කල යුතු බව ද පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here