Mon. Sep 23rd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

අල්ලස් ,දුෂණ තුරන් කරන්නට හැකිවෙයිද?

අල්ලස් නීතිය ක්‍රියාත්මක කොට අල්ලස, දූෂණය රටින් මුලිනුපුටා දැමීම සිහිනයක්දැයි සිතෙයි.ඒ තරමටම අල්ලස, දුෂණය රටේ පිළලයක් බවට පත්ව ඇත.

අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීමේ පස් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම පසුගියදා එළිදක්වනු ලැබුවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වංචාව සහ දූෂණය තුරන් කරමින් එමඟින් ආර්ථික, සාමාජයීය, සංස්කෘතික සහ පාරිසරික වශයෙන් තිරසර සංවර්ධනයක් උදාකර ගැනීම මෙම ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම සකස් කිරීමේ අරමුණයි.

වසරක පමණ කාලයක් අල්ලස් පනතේ අල්ලස, දූෂණය, වත්කම්, බැරකම් දඬුවම් සහ වෙනත් ඊට අදාළ දුර්වල නීතිරීති අණ පනත්වලට සම්බන්ධ කරුණු කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියෙන් සංශෝධනය කර ඒ අනුව මෙම නව නීතිරීති ඇතුළත් පස් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම සකස් කර තිබේ.

මෙරට සියලු රාජ්‍ය ආයතන ව්‍යූහයන්හි අල්ලස නිවාරණය, හර පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම, දඬුවම් ක්‍රමවේද හා නීති ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනය කිරීම යන ප්‍රධාන සාධක පදනම් කර ගනිමින් මෙම ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම සකස් කර තිබෙන බවත්එ එහිදී සාකච්ඡා වට 40 ක් පමණ පවත්වා විද්වතුන්, විදෙස් විශේෂඥයන්, මහජනතාව ඇතුළු විවිධ තරාතිරම්වල පිරිස්වල අදහස් විමසීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව කටයුතු කල බව පැවසෙයි.

අල්ලසක් යනු නිල රාජකාරි කටයුතු කිරීමේදි රජයේ නිලධාරිවරයකු වෙත ලබා දෙන හෝ රජයේ නිලධාරියකු ඉල්ලනු ලබන තුටු පඬුරකි.එසේම යම් තැනැත්තකු තම දැනුවත් භාවයෙන් හෝ කැමැත්ත සහිතව සෘජුව හෝ වක්‍රව වෙනත් අයෙකු වෙනුවෙන් තුටු පඬුරක් ඉල්ලා සිටීමද වරදකි.1954 අංක 11 දරණ අල්ලස් පනතට අනුව අල්ලසක් ලබාගත් විට වසර 7 කට නොවැඩි බරපතල සිරදඬුවම් හිමිවෙයි .එසේම රුපියල් 5000 වැඩි නොවන දඩයකටද යටත් වෙයි.තුටු පඬුරෙහි වටිනාකමදගෙවිය යුතු අතර
මෙම දඬුවම් වලට අමතරව අල්ලස් මාර්ගයෙන් ලබාගත් මුදලට අඩුනොවන දඩයක් හා එම මුදල මෙන් තුන්ගුණයකට වැඩි නොවන දඩමුදලක් අයකර ගනියි.එසේම අත්පත්කරගත් දේපලද රාජසන්තක කරනු ලබයි.

කෙසේ වෙතත් අල්ලස හා දුෂණය මැඩලීම වෙනුවෙන් පැහැදිලි වැඩ පිලිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වුවද වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි කොතරම් දුරට එය සාධාරණව සිදුවන්නේද යන්න පිලිබඳව ඇත්තේ ගැටළුවකි.

පසුගිය වර්ෂය වනවිට අල්ලස් ලබාදීම,අල්ලස් ලබාගැනීම යන චෝදනා වලට වරදකරුවන් වීඇති සංඛ්‍යාව 64 ක්.මෙම වරදකරුවන් 64 දෙනා අතර දේශපාලඥයින්,රාජ්‍ය නිලධාරීන් වැඩි පිරිසක් සිටින බව කල විමසීමේදී අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජේ්‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කලා.එසේම අල්ලස් සම්බන්ධ නඩු පසුගිය වසරේ සිට මේ දක්වා 61ක් පවරා ඇති බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කලා.

මින් වැඩිපිරිසක් දේශපාලඥයින් සහ උසස් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ය .රටේවගකිවයුතු නිලධාරීන්ගේ මෙවැනි ක්‍රියා පිලිකුල් සහගතය.

කෙසේ වුවද අල්ලස හා දුෂණය තුරන් කිරීමේ පස් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්මෙන්වත් අල්ලස හා දුෂණය ⁣රටින් තුරන් කිරිමට හැකි වන්නේ නම් යහපතකි.

වරුණි පෙරමුණ

 

Provides Best Oracle 1Z0-052 Vce & PDF

I look far from my heart is thinking how would the fuck is white Which force gave it a white color This kind of white is absolutely conspicuous in the darkness, and I really do not know when there are UN troops in mainland China No, I approached. The captain of the black face without expression but relaxed a smile in the future he told me that a small village mother pull a Pakistani worthy of your daughter in law is a real damn bird I look in that bird like to know that you kid That 1Z0-052 Vce & PDF little girl said, looking for a daughter in law would have to find such a hearsay do not tell him there is no total of the total set so I am married Oh Oracle 1Z0-052 Vce & PDF my god is a bird s worthless daughter in law with you is right you do not have her bird but My captain, fate is that I can decide it I bowed her lips for the 11g 1Z0-052 first time, sweet.We are so hugging, snuggle, watching the wild ducks flying around the lake, watching the people fishing in the distance shake leisurely, watching the clouds in the sky will change unpredictably like Oracle 1Z0-052 Vce & PDF a horse will be like an eagle. You looked at me so Leng Leng, thoughts have not come out from the words Oracle 1Z0-052 Vce & PDF I said Yun Yu fog around. These basic Oracle Database 11g: Administrator I common sense you do not make it clear that there is no way to look at my novels, after a lot http://www.passexamcert.com of absolute problems you say I answer no answer Do I have this obligation universal Not as good as I tell you now some of the most basic knowledge, save time is a bunch of problems, so I will be very tired.

There are more than three in Sichuan, more mountains, more 1Z0-052 Vce & PDF trees, robbers and more. Jinghai, leisurely leisure to do a few years of learning , Teach a few Oracle 1Z0-052 Vce & PDF disciples, really immortal do not change life At this time, Li Bao sent the rice in. Therefore, the custard who are highly valued over the class to introduce this level, 11g 1Z0-052 are sent back home early to send a large sum of money, in order to get through some of the Oracle 1Z0-052 Vce & PDF joints, can be introduced early, after the introduction of some good provinces can be distributed Or a good job, not a white when a Hanlin Gong. Ah Wen Qing looked down on him with his eyes, no words, put his hand away.It seems that Wen Qing is to give the Imperial Academy full release of the holiday, but why did not he himself go to mat The senior officials who are like him at this level disdain what Zhao Lingzun looked Oracle 1Z0-052 Vce & PDF like neither did Gosh and Hah, nor did the teahouses. English ship toTianjin, Yuyitai cited the British for the abdomen, in order to seek its solution, Recovering poisonous, its heart sinister, can not ask Poon s, Paul 11g 1Z0-052 Vce & PDF Linxu, repeatedly said his weakness, can not be used hired Lin Zexu Oracle Database 11g: Administrator I went to western Guangdong banditry, also unknown to go or not.

Prosperity, Xiaoyan 1Z0-052 Vce & PDF and Want Want are all sitting in the group s finance room. You must rush to the door on Oracle 1Z0-052 Vce & PDF time regardless of any accidents She finally confessed. The next Oracle 1Z0-052 Vce & PDF Oracle Database 11g: Administrator I morning, after he went home to wash his face, he said to Xiaoyan and Wangwang Go, let s go to see Shangyi, 11g 1Z0-052 and ask him to be envious Xiaoxi and Wangwang mother and son looked at him in surprise and Oracle 1Z0-052 Vce & PDF Oracle 1Z0-052 Vce & PDF unexpectedly for a while, then no words. When the little shower ended, a white paper with red blood was thrown to the side of the road.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *