රැකියා පොළක් මහනුවරදී


මිනිස් බල සහ රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන රැකියා පොළ මාර්තු මස 31 වැනි දින මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මෙම රැකියා පොළ සදහා ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුළු පෞද්ගලික අංශයේ සේවා යෝජකයන් 60 කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිතය. ඔවුන් සතුව රැකි රක්ෂා අවස්ථා 1000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක පුරප්පාඩු තිබේ.

මාර්තු 31 වැනි දින පෙ.ව. 8.30 ට මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ( දිසාපති) තිස්ස කරුණාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත මෙම රැකියා පොළ සදහා මිනිස් බල සහ රැකි රක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් රැසක්ද සහභාගී වීමට නියමිතය. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ සිටින රැකියා අපේක්ෂිත තරුණ තරුණියන් සියලු දෙනාටම මෙම රැකියා පොළ සදහා සහභාගී වීමට අවස්ථාව ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here