සංචාරක පැමිණීම මේ වසරේ මිලියන 3 දක්වා වැඩිකරනවා:ජොන් අමරතුංග


සංචාරක පැමිණීම මේ වසරේ මිලියන 03 දක්වා වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සංචාරක සංවර්ධන,වනජීවී සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අයවැය කාරකසභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් මේ බව සඳහන් කලේය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු වී ඇති බවයි.

සංචාරක කර්මාන්තයට හොඳ විශ්වාසනීයත්වයක් ලබාදී ඇති බවත්,ලැබී තිබෙන ප්‍රතිලාභ තුළින්. බස් හා දුම්රිය ස්ථානවල සනීපාරක්ෂාවට මුදල් වෙන් කොට තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදි වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේය .

ගිය වසරේ සංචාරක පැමිණීම මිලයන2.3ක්බවත්
මේ වසරේ මිලියන 03 දක්වා සංචාරක පැමිණීම වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් එසේම මේ වසරේ ඩොලර් බිලියන 05 දක්වා සංචාරක ආදායම වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here