Tue. Dec 10th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

මානවහිමිකම් කවුන්සිලයේදි සාර්ථක එළඹුමකට අනුව කටයුතු කලා:සරත් අමුණුගම


ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සඳහා සාර්ථක එළඹුමක් අනුව කටයුතු කිරීමට හැකි වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා පවසයි.

එසේම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ උපාය මාර්ගික එළඹුම සාර්ථක වූ බවත් ව්‍යවස්ථාවෙන් පිට කිසිම එකඟතාවයකට යා නොහැකි බව ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි වූ බවත් ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැයශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමින් අද (26) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසී ය.

ජිනීවා නුවර පැවැති මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ රැස්වීමේ ඇති වූ වාද විවාද ප්‍රතිඵල දැනගැනීමට උනන්දුවක් තිබෙනවා. මේ වතාවේ අපේ එළඹුම වෙනස් එකක් වුණා. ගරු ජනාධිපතිතුමා පැවැති උපාය මාර්ගය වෙනස් කරලා, දෙපාර්ශවයේ අය සමඟ සාකච්ඡා කර පොදු උපාය මාර්ගයක් නිර්මාණය කරන්න ජනධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. ඒ අනුව දූත මණ්ඩලය ජිනීවාවලට ගිනිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළේ. මේ සාර්ථක එළඹුම තුළින් තෝරාගත් උපාය මාර්ගය සාර්ථකයි,රටේ පැහැදිමක් තිබෙනවා උපාය මාර්ගය සාර්ථකයි කියලා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා රට වෙනුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා.

අපට සාර්ථකව ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා අවස්ථාව ලැබුණා. මේ එලඹුම මත තියෙන පදනම මොකක්ද කියලා.ප්‍රධාන තර්කය තමයි ව්‍යවස්ථාවෙන් පිට කිසිම එකඟතාවයකට යන්න බැහැ.ව්‍යවස්ථාව තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. ඒ කරුණ අපට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වුණා විවෘතව. කුමන ගිවිසුම්වලට ගියත් ව්‍යවස්ථාවේ ආධිපත්‍ය තබාගත යුතුයි. එය පැහැදිළි කළා.යෝජනාව තව අවුරුදු දෙකකට කල් තබන බව ආව යෝජනාවයි.අපිත් එකඟ වුණා.ප්‍රධාන භූමිකාව කළ රටවල්, කැනඩාව,එක්සත් රාජධරිය හා ජර්මනිය. මේ මාතෘකාව යටතේ ස්වාධීනව කටයුතු කළ හැකිද කියලා බලන්න.මේ රටවල විශාල ඩයස්පෝරා තිබෙනවා.ඒ රටේ ඡන්ද පදම ගැන බලා කටයුතු කරන්නේ. රටත් රජයත් යථාර්තවාදී ලෙස සිතිය යුතුයි.

චීනය පැහැදිළිව ලංකාවට හිතවත්ව කතා කළා. ශ්‍රී ලංකාව ගත් පියවර අගය කළා.ඉන්දියාව වැදගත් දෙයක් කිව්වා. ලංකාව කළ වැඩ ගැන සතුටුයි කියලා. 13 වැනි සංශෝධය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියා කිරීමක් එයාල කිව්වේ. එය අපිට අභියෝගයක් නොවේ. දැනටමත් එය අපේ නීතියයි. නීතිපොතේ තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාව මූලික කරගෙන මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ. මේ රටට විදෙස් විනිසුරන් ඕන නෑ.සර්ව පාක්ෂික කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා,13 වැනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරනවා.අපි කිසිම කාල සටහනක එකඟ වුනේ නෑ.කිසිම රණවිරුවෙකුට අත තියලා නෑ. යුද අපරාධ කියන කාරණයට අප විරුද්ධ බව කිව්වා. එය පිළිගන්නේ නෑ. එය අපට ඉදිරිපත් කරන්න හැකි වුණා.

The Open Group OG0-091 Qs&As : TOGAF 9 Part 1

Although the Lijia family is now a well known rich family in the Tangren Street, the houses in the backyard The Open Group OG0-091 Qs&As have TOGAF 9 Part 1 been OG0-091 Qs&As repaired and The Open Group Certification OG0-091 modernized, but the former store has not moved, still retaining the original appearance. Then she heard another The Open Group OG0-091 Qs&As call, but the voice was low but it was like that. The group of red guards met this gloomy chestnut surname team at the OG0-091 Qs&As entrance of the village. Changsheng did not allow the The Open Group OG0-091 Qs&As scorpion to push again, and hurriedly went out.

Maybe he is sleeping TOGAF 9 Part 1 next to another woman This is normal. At that time, Li Wei dreamed of becoming a commercial The Open Group OG0-091 Qs&As amnesty and became a giant who could control an industry. Cheng Gang agreed, I The Open Group OG0-091 Qs&As will use the car to send me, I did not agree. I did not expect that the most confidant person is actually a doctor. In my heart, I thought of Li Wei who stepped on The Open Group Certification OG0-091 a bicycle every day and ran in the OG0-091 Qs&As heat of more than forty days. He immediately said Mr. Zhong doesn t mind, the old man is too OG0-091 Qs&As sad, and The Open Group OG0-091 Qs&As The Open Group OG0-091 Qs&As it is inevitable that he will not speak.

Thousands of members of the offensive party Destroy the Bourgeois Command , armed with red guard armbands, hand held rifles, iron TOGAF 9 Part 1 bars, grenades The Open Group Certification OG0-091 Qs&As made with wine bottles, and bricks and tiles, shouted the revolution is not afraid of death, afraid The slogan of OG0-091 Qs&As death The Open Group OG0-091 Qs&As without revolution was taken to the courtyard of Shangjili Weaving Factory. Because of this goal, you The Open Group OG0-091 Qs&As are self disciplined, self contained, and have no bad habits. You don t know, I The Open Group OG0-091 Qs&As have read Confucius s book. Nowadays, there are The Open Group OG0-091 Qs&As thousands of labors The Open Group Certification OG0-091 that I have absorbed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *