Mon. Aug 26th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

බුලත්සිංහල දොළ රක්ෂිතය රැකගමු

ලිහිණියාව හලවල්කැලේ, බුලත්සිංහල දොළ රක්ෂිතය ශ්‍රී ලංකේය උරුමය තවත් වඩවාලූ රක්‍ෂිතයකි.
ඉහල ජෛව විවිධත්වයකින් යුත් පහත රට තෙත් කලාපීය වැසි වනාන්තර ගණනාවක්ම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ  වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසට අයත් සීමාවේ  පිහිටා තිබෙන අතර මෙම වනාන්තර පද්ධති මෑත කාලයේදී නොයෙකුත් ආපදා තත්වයන් නිසා විශාල වශයෙන් විනාශ වෙමින් පවතී.

මේ නිසා ප්‍රදේශයේ ජල මූලාශ සිඳි යාම, පරිසර සමතුලිතතාවය බිඳ වැටීම, ජන ජීවිත වලට තර්ජන එල්ල වීම ආදී ගැටළු ඇති වී ඇති අතර එම ගැටළු වලට  විසඳුම් වශයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවතින්නා වූ වනාන්තර පද්ධති තුළ පරිසර සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘති රැසක් ආරම්භ කරන ලදී.

එහි එක් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වලල්ලාවිට යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශිය මණ්ඩලය සහ නාවලකන්ද සමනල යෞවන සමාජය එක්ව, අනවසර පදිංචි කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට නතුව  විනාශ වී යාමේ තර්ජනයට ලක් වෙමින් පැවති  සංවේදී පරිසර පද්ධතියක් වන ලිහිණියාව, හලවල්කැලේ ග්‍රාමයේ පිහිටි  “බුලත්සිංහල දොළ රක්ෂිතය” තුළ ආදර්ශ වන වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සාර්ථකව සංවිධානය කරන ලදි.  2019.03.20 වන මැදින් පුර පසලොස්වක පොහෝ දින පැවැත්වූ මෙම රැක් රෝපණ වැසටහන මගින් ප්‍රදේශයට පරිසර පද්ධතියට ගැලපෙන පැළ 200 කට අධික ප්‍රමාණයක් රෝපණය කරන ලදි.

මෙරට අති සංවේදී පරිසර පද්ධති සඳහා එල්ල වන මිනිස් බලපෑම් හේතුවෙන් එම පරිසර පද්ධති තුළ වෙසෙන්නා වූ වන ජීවීන්ගේ ජීවන පැවැත්මට බලපෑම් එල්ලවී ඇත. වාසස්ථාන, ආහාර වැනි ඔවුන්ට ජීවත් වීමට අත්‍යවශ දෑ අහිමි වීම හේතුවෙන් මෙම වනාන්තර වල වෙසෙන වනජීවීන් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා වනාන්තර අවට ඇති ගම්මාන කරා පැමිණේ. මේ හේතුව නිසාවෙන් ගම්වාසීන් හා වනාන්තර තුල වෙසෙන සතුන් අතර ගැටම්කාරී තත්වයන් හට ගනී. 
වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි මෙම ප්‍රදේශයද එවැනි වන සතුන්ගෙන් පීඩා විඳින ප්‍රදේශයක් වන නිසාවෙන් මෙම වැඩසටහන තුළදී  ප්‍රදේශයට ගැලපෙන්නා වූ පලතුරු පැල සිටවීමට කටයුතු කල අතර එමගින් ප්‍රදේශයේ ජෛව විවිධත්වයටත් ප්‍රදේශයේ වෙසෙන කුරුල්ලන්, දඩුලේනන්, වඳුරන්, රිලවන් වැනි වන ජීවීන්ටත් ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන ගැමියන්ටත් විශාල වාසියක් අත් වේ. එමෙන්ම “බුලත්සිංහල දොළ රක්ෂිතය” තුළ දොළට මායිව විශාල පුවක් පැළ ප්‍රමාණයක් රෝපණය කල අතර එමගින් දොල දෙපස ඛාදනය වීම අවම වන අතර ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අමතර ආදායමක්ද උපයා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

මෙම රුක් රෝපණ වැඩ සටහන සාර්ථකව සිදු කර ගැනීම සඳහා වලල්ලාවිට අතිරේක ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය සමගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහ  වලල්ලාවිට යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් හා ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

වඳවී යන අපේ රක්‍ෂිත රැක ගැනීමට මෙලෙස එකතු වෙමු.
AS.

 

 

 

 

The Open Group OG0-093 Exam Q&As Online Store

It shows that our innocence and even the moment reveals our superfluousness in order to save face, we try to struggle there and don t understand it, but this struggle shows our ridicule. We only care about the Dragon Boat Festival this year, but did not think of last year. Layers of frost are added to you, when can you thaw and spring You are more careful to be thin. You didn t think that we would sacrifice your grandeur for your temporary fatigue, fatigue, fatigue, fatigue, exhaustion and disgust with OG0-093 Exam Q&As this exhaustion. Frustration. We haven t cared about the accumulation for many years, so when the accumulation finally broke out Niu Wenhai s flight is going http://www.passexamcert.com to be super excited, and it s going to be revealed to us accumulating and hiding for so many years, The Open Group Certification OG0-093 just The Open Group OG0-093 Exam Q&As for TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 this day and how much is this day In front of the people, it is only a hard work and waiting has never been realized. Of The Open Group OG0-093 Exam Q&As course, in addition to this issue from the perspective of the family s overall situation, the problem of analysis and analysis is of course the mainstream and main theme of our family s views, but under The Open Group OG0-093 Exam Q&As this mainstream and the main theme, there are still some influences by pioneers and post modernism.

Although Zhang Haoran saw The Open Group Certification OG0-093 that this gun was a bit flustered, but he was a lot of people, and he also had a guy in his hand, so he didn t lose money on his OG0-093 Exam Q&As The Open Group OG0-093 Exam Q&As mouth Hao Tuyu and Erdongzi are tied inside, you have The Open Group OG0-093 Exam Q&As the ability to do it. Finally, I went to Duanjiatun. Liu Haizhu grabbed the iron umbrella and slid his head down. Li Lao stick said TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 this sentence, Erdongzi turned and left. Deal with this salesperson. The seventy two stunts that have been swearing have been The Open Group Certification OG0-093 Exam Q&As aging He is thinking about which one to use. On the snow, it s all bloody. Not only the blood The Open Group OG0-093 Exam Q&As of Feng Wei and the workers, but also the old five and the potatoes are full of blood.

The Vietnamese military led representatives is that colonel.What is the brigade representative of our army s leading group, then the major squadron leader. Today, I do not know how many people do not forget them Instead of posting OG0-093 Exam Q&As The Open Group OG0-093 Exam Q&As photos of the war s The Open Group OG0-093 Exam Q&As hot killings on the BBS, it is really using you as a person s heart to sense these young lives. The few training officers and non commissioned The Open Group Certification OG0-093 Exam Q&As officers did not speak, that is, at The Open Group OG0-093 Exam Q&As the door gnashing teeth I know they absolutely TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 want to hammer me, but even the high school squad no hammer to me, they are not willing to hammer the officer does not speak, you casually hammer To be The Open Group OG0-093 Exam Q&As responsible for their own responsibility the master spoke you really casually hammer of course, can not hammer a serious injury to hammer dead The Open Group Certification OG0-093 more not to hurt the main officer on the responsibility.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *