Mon. Jan 20th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

2018 නව පනත් 5ක් සම්මතයි

2018 වසර තුළ නව පනත් පහක් හා මෙම වසරේ ගත වු මාස තුන තුළ නව පනත් දෙකක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට හැකි වු බවත් තවත් නව පනත් කෙටුම්පත් 19 ක් එම වසර තුළ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කිරීමට යෝජනා කර  ඇතැයි ද අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ යටතේ 2018 වසර තුළ අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත, භාර ආඥා (සංශෝධන ) පනත, සාපරාධී කරුණු සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ (සංශෝධන ) පනත, සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභා ආඥා පනතේ 7 වන වගන්තිය යටතේ සංස්ථාගත නීති අධ්‍යයන සභාව විසින් එහි 2 වන රීතිය සංශෝධනය කිරීම, අපරාධයක වගකීම දැරීම සඳහා වු අවම වයස පිළිබදව ප්‍රතිපාදන සැළසීම සඳහා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන ) පනත හා අපරාධ නඩු විධි විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන ) පනත් සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම වසරේ ගත වු මාස කිහිපය තුළ 1941 අංක 39 දරන ණය සහනදායක පනත් කෙටුම්පත,හා තැනැත්තෙකුගේ මරණය සදහා අලාභ අය කර ගැනීම සදහා වන පනත් කෙටුම්පත යන පනත් කෙටුම්පත් දෙක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මීට අමතරව ළමා (අධිකරණ ආරක්ෂාව) පිළිබද පනත් කෙටුම්පත, අසභ්‍ය ප්‍රකාශන පනත් කෙටුම්පත, නොතාරිස් (සංශෝධන ) පනත් කෙටුම්පත, මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද (සංශෝධන ) පනත් කෙටුම්පත, ඇටොර්නි බලපත්‍ර (සංශෝධන ) පනත් කෙටුම්පත, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (විශේෂ සංශෝධන ) පනත් කෙටුම්පත (නීතිඥවරයෙකු වෙත ප්‍රවේශ වීම ) ,සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයට කරනු ලබන සංශෝධනය (118 119 වන වගන්ති) දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකවරුන් පත් කිරීම,

බෙදුම් නඩු නීතිය සම්බන්ධයෙන් යෝජිත සංශෝධන 1978 අංක 02 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත (45 වන වගන්තියට කරනු ලබන සංශෝධනය) හා ගර්භනී භාවය අවසන් කර ගැනීමේ අවසර ලත් ඉඩ ප්‍රස්ථා පුළුල් කිරීම පිණිස දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතට සිදු කරන සංශෝධන පනත් සංශෝධනය කිරීම සදහා යෝජිතව  තිබේ.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට සිදු කිරීමට නියමිත සංශෝධන (වෛවාහක ස්ත්‍රි දූෂණය පුරුෂයන් අතර දැඩි අශෝභන ලිංගික ක්‍රියා (365 අ) ,1941 අංක 39 දරන ණය සහනදායක පනත් කෙටුම්පත, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස ඉදිරිපත් කරන පනත් කෙටුම්පත (මහෙස්ත්‍රාත්වරුන් විසින් පොලිස් ස්ථාන අධික්ෂණය කිරීම සදහා බලය පැවරීම ) ,බන්ධනාගාර පනත් කෙටුම්පත, තැනැත්තෙකුගේ මරණය සදහා අලාභ අය කර ගැනීම අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත සදහා සංශෝධන, (දිනපතා නඩු විභාග කිරීම සහ පුර්ව නඩු විභාග කාර්ය පටිපාටිය )අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත සදහා සංශෝධන (හදුනාගත් නිශ්චිත අවස්ථාවන් යටතේ සැකකරුවෙකු / චුදිතයෙකු අධිකරණයට පැමිණිමේ අවශ්‍යතාව ඉවත් කිරීම, 1975 අංක 01 දරන වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ නීතියට කරන සංශෝධන හා පුද්ගල නාශක බ්ම් බෝම්බ භාවිතය තොග රුස් කිරීම නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ස්වභාවයෙන්ම ඇති වන විනාශය පිළිබදව වන සම්මුතියට (ඔටාවා සම්මුතියට) අදාළ නීති කෙටුම්පත යන පනත් කෙටුම්පත් සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කිරීමට  යොජිතව ඇතැයි අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

මීට අමතරව කලාප, දිස්ත්‍රික්ක ,කොට්ඨාශ වෙනුවට පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය සඳහා  සාම විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමට හා සාම විනිසුරුවරුන් සදහා ආචාර ධර්ම සංග්‍රහයක් සකස් කිරිමට අධිකරණ සංවිධාන පනත සංශෝධනය කිරීමට අදාළ පනත් කෙටුම්පත ද මේ වසරේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Helpful Microsoft 70-461 PDF Ebook

But I have to say I can not use my story and you to dilute my heartache because on the phone and the computer, I know you can feel me, I also know in this world there are You are distressed me. You you Microsoft 70-461 PDF Ebook sent me back so ah You carefully timid asked.I am afraid to see you in the rear view mirror What do you mean I go home with you Jing Jin you really want to make things big My tone is more tough, to be honest I know This is not something in the law you Laomao mother can not do anything I, your Lao Zi is not what brigade, how can I like ah But troublesome troubles, my tough is to remind you not to have a fever does not make things big in fact, I really did not affect the egg, I was over but did not break the law ah What about you This kind of thing out of Querying Microsoft SQL Server 2012 trouble for you any good You can not talk. I know I won.He was anxious because I saw him for Microsoft 70-461 PDF Ebook the first time no longer placing the bird shelves. Do you know what I m most afraid of recalling It was the tears of three white haired mothers holding the dusty urn burnt by the meat that had fallen out of their body. I realized that his left eye was a fake eye Microsoft SQL Server 2012 70-461 when a kind of moving arises spontaneously, what is the military, what tough guy began to know the meaning of the idea. A long time, has been reverberating At that time, if you look at the moon, we are just a collection of tiny points.But for me it is the Microsoft 70-461 PDF Ebook whole world Many years ago, our brethren themselves hammer themselves in the gutter of mountains surrounded by the mountains of our own kobolds, or did we hammer ourselves Such a 70-461 PDF Ebook ruthless hammer For what For whom Is it for yourself what a Lushchenko Special Forces Lashishu movie above kind of hero Shit Not without, definitely there is.

It is difficult Microsoft 70-461 PDF Ebook and difficult to Microsoft SQL Server 2012 70-461 say. However, Li Canran and Microsoft 70-461 PDF Ebook 70-461 PDF Ebook others actually Microsoft 70-461 PDF Ebook went straight to Feng Xiao s Querying Microsoft SQL Server 2012 factory. Oh, four children, I Microsoft 70-461 PDF Ebook m sorry, I just didn t see it.

Small celery hesitated to stop, Madonna stepped forward to push her to the sofa.I only said that this is a general sentence, you can not tolerate the character to listen. Rui Juan Poison poison eyes Rui Qin face, you do not hand out the golden baby, I will not spare Microsoft 70-461 PDF Ebook Microsoft SQL Server 2012 70-461 PDF Ebook you No wonder doctors say pinch throat fingerprints on the neck. Then you are wrong, the soul did Microsoft 70-461 PDF Ebook not know how to resuscitate, we give or not, to what is the Querying Microsoft SQL Server 2012 same thing, whether they want to be the same thing, did not think of 70-461 PDF Ebook others, that is what we should lead. The Microsoft 70-461 PDF Ebook other said that one day today, I will Microsoft SQL Server 2012 70-461 send a report to the Municipal Market.Jia Cheng bowed his head here, just as standing in front of the horse police humility and filial piety, saying, I ll be right back.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *