තේ ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට පියවර

එහිදී තේ ඵලදාව වැඩි කරමින් තේ අපනයනය වැඩි කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

එ අනුව ඊට අදාල කටයුතු කිරීඑ මුලික පියවර ලෙසින් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය , තේ පර්යේෂණ ආයතනය හා සියලු වතු සමාගම් ප්‍රධානීන් සමග සාකච්චාවක් සිදුකර තිබේ.

මෙහිදී තේ ඉඩම් සංවර්ධන කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අවධානය යොමුවී ඇති අතර තේ නැවත වගාව සහා අවශ්‍ය ඉදිරි පියවර ගැනීමට සාකච්චා කර ඇත.

එමෙන්ම දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළපල තත්ත්වයන් දියුණු කිරීමට පියවර ගැනීමද මෙහිදී අවධානය යොමු වෙනින් ඊට අදාල කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර තේ කර්මාන්ත ශාලා වලින් ගුණාත්මක නිෂ්පාදන වෙළපලට යොමු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට කළ යුතු කටයුතු පිළිබ දීර්ඝව සාකච්ඡා තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here