ජල ගාස්තු ඉහළට

ජල ගාස්තු ඉහල දැමීමට යන බව වාර්තා වේ.

එම පුවත ප්‍රත්‍යක්ෂ කරමින් අනිවාර්යයෙන්ම ජල ගාස්තු වැඩි කළ යුතු බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ ඒ අන්සාර් පවසයි.

එමෙන්ම ඔවුන් පවසන්නේ මේ වන විටත් ජලය ලබා දෙන්නේ ද නියමිත මුදලට වඩා අඩු මුදලක් අය කර බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here